Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (Poľsko) 23. augusta 2018 – Dong Yang Electronics sp. z o.o./Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu

(vec C-547/18)

Jazyk konania: poľština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Dong Yang Electronics sp. z o.o.

Žalovaný: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu

Prejudiciálne otázky

1.    Možno už zo samotnej okolnosti, že spoločnosť so sídlom mimo Európskej únie má dcérsku spoločnosť na území Poľska, vyvodiť existenciu stálej prevádzkarne v Poľsku v zmysle článku 44 smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty1 a článku 11 ods. 1 vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) č. 282/2011 z 15. marca 2011, ktorým sa ustanovujú vykonávacie opatrenia smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty2 ?

2.    Je v prípade zápornej odpovede na prvú otázku, tretia osoba povinná skúmať zmluvné vzťahy medzi spoločnosťou so sídlom mimo Európskej únie a dcérskou spoločnosťou, aby zistila, či prvá menovaná spoločnosť má v Poľsku stálu prevádzkareň?

____________

1 Ú. v. EÚ L 347, 2006, s. 1.

2 Ú. v. EÚ L 77, 2011, s. 1.