Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (Polen) den 23 augusti 2018 – Dong Yang Electronics sp. z o.o. mot Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu

(Mål C-547/18)

Rättegångsspråk: polska

Hänskjutande domstol

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu

Parter i det nationella målet

Klagande: Dong Yang Electronics sp. z o.o.

Motpart: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu

Tolkningsfrågor

1.    Kan man av endast det förhållandet att ett bolag med säte utanför Europeiska unionen har ett underställt bolag med säte i Polen sluta sig till att bolaget har ett fast etableringsställe i Polen i den mening som avses i artikel 44 i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt1 och artikel 11.1 i rådets ändrade genomförandeförordning (EU) nr 282/2011 av den 15 mars 2011 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt2 ?

2.    Är, om den första frågan besvaras nekande, ett tredje företag skyldigt att undersöka de avtalsmässiga förhållandena mellan bolaget med etablerat säte utanför Europeiska unionen och det underställda bolaget i syfte att bestämma om det förstnämnda bolaget har ett fast etableringsställe i Polen?

____________

1 EUT L 347, s. 1.

2 EUT L 77, s. 1.