Language of document :

Жалба, подадена на 27 ноември 2018 г. от Чешката република срещу решението, постановено от Общия съд (пети състав) на 13 септември 2018 г. по дело T-627/16, Чешка република/Комисия

(Дело C-742/18 P)

Език на производството: чешки

Страни

Жалбоподател: Чешка република (представители: M. Smolek, O. Serdula, J. Vláčil, J. Pavliš)

Други страни в производството: Европейска комисия, Кралство Швеция

Предмет

Жалба срещу решение на Общия съд на Европейския съюз от 13 септември 2018 г. по дело T-627/16, Чешка република/Комисия, с което Общият съд отменя частично жалбата на Чешката република за отмяна на Решение за изпълнение (ЕС) 2016/10591 на Комисията от 20 юни 2016 година за изключване от финансиране от страна на Европейския съюз на някои разходи, направени от държавите членки в рамките на Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (нотифицирано под номер C(2016) 3753), в частта относно разходите на Чешката република

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Съда:

да отмени точка 2 от диспозитива на решението на Общия съд по дело T-627/16 и съответната част от решението,

да отмени Решение (ЕС) 2016/1059 на Комисията в частта, в която са изключени от финансиране разходите в размер на 462 517,83 EUR във връзка с единно плащане на площ,

да отмени Решение (ЕС) 2016/1059 на Комисията в частта, в която са изключени от финансиране разходите в размер на 636 516,20 EUR във връзка с инвестиции в лозаро-винарския сектор, и

да осъди Комисията да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си пред Съда жалбоподателят излага четири основания.

Първото основание е нарушение на член 52, параграф 1 от Регламент № 1306/20132 във връзка с членове 26 и 31 от Регламент № 1122/20093 . Жалбоподателят твърди, че Общият съд е допуснал грешка при прилагане на правото, като е заключил, че при проверките на място под формата на дистанционно наблюдение и традиционните проверки на място трябва да има един и същ или сходен процент на грешките. Такова изискване не следвало от нито една разпоредба от правото на Съюза или от естеството на съответните методи за проверка. Напротив, методът за подбор на извадки за проверка бил толкова различен при двата метода, по присъщи за последните причини, че изводът за ефективността им не можело да зависи от наличието на един и същ или сходен процент на грешките.

Второто основание е нарушение на член 52, параграф 1 от Регламент № 1306/2013 във връзка с член 33 от Регламент № 1122/2009. Жалбоподателят твърди, че Общият съд е допуснал грешка при прилагане на правото, като е заключил, че ако се установи свръхдеклариране от 3 % на определената площ, подложената на проверка извадка трябва във всички случаи да бъде увеличена докато спре да е налице свръхдеклариране, дори когато националните органи могат въз основа на конкретните обстоятелства по съответния случай да бъдат уверени, че по отношение на другите парцели на въпросния земеделски производител не може да се очакват допълнителни грешки при декларирането на земеделската площ.

Третото основание е нарушение на член 52, параграф 1 от Регламент № 1306/2013 във връзка с член 112 от Регламент № 1605/20024 или член 130 от Регламент № 966/20125 . Общият съд грубо изопачил съществото на спора между Чешката република и Комисията и допуснал грешка при прилагане на правото, като заключил, че наложеното коригиране било свързано единствено с финансирането със задна дата на инвестициите, направени преди изпълнението на националната програма за подпомагане. Във връзка със съответната проверка Комисията упреквала Чешката република за всяко финансиране със задна дата на инвестиции в лозаро-винарския сектор. Поради това Общият съд допуснал грешка, като ни най-малко не разгледал довода на Чешката република, че финансирането със задна дата на инвестициите, направени след одобряването на националната програма за подпомагане, е в съответствие с правото на Съюза.

Четвъртото основание е нарушение на член 52, параграф 1 от Регламент № 1306/2013 във връзка с членове 19 и 77 от Регламент № 555/20086 и член 27 от Регламент № 1975/20067 или член 25 от Регламент № 65/20118 . Жалбоподателят твърди, че Общият съд е допуснал грешка при прилагане на правото, като е заключил, че към момента на настъпване на фактите 100 % от инвестициите, направени в лозаро-винарския сектор, е трябвало да бъдат предмет на проверки на място въпреки факта, че посредством изрична препратка към член 27 от Регламент № 1975/2006 член 77, параграф 5 от Регламент № 55/2008 позволява извършването на проверка само на извадка от направените инвестиции.

____________

1 ОВ L 173, 2016  г., стр. 59.

2 Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета (ОВ L 347, 2013 г., стр. 549).

3 Регламент (ЕО) № 1122/2009 на Комисията от 30 ноември 2009 година за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета относно кръстосано спазване, модулация и интегрираната система за администриране и контрол по схемите за директно подпомагане на земеделски производители, предвидени за посочения регламент, както и за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета относно кръстосано спазване по предвидената схема за подпомагане на лозаро-винарския сектор (ОВ L 316, 2009 г., стр. 65).

4 Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 година относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности (OB L 248, 2002 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 1, том 3, стр. 198).

5 Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 година относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (ОВ L 298, 2012 г., стр. 1).

6 Регламент (ЕО) № 555/2008 на Комисията от 27 юни 2008 година относно определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 479/2008 на Съвета относно общата организация на пазара на вино по отношение на програмите за подпомагане, търговията с трети страни, производствения потенциал и проверките в лозаро-винарския сектор (ОВ L 170, 2008 г., стр. 1)

7 Регламент (ЕО) № 1975/2006 на Комисията от 7 декември 2006 година за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета по отношение на прилагането на процедури за контрол, както и кръстосано спазване по отношение на мерките за подпомагане на развитието на селските райони (ОВ L 368, 2006 г., стр. 74; Специално издание на български език, 2007 г., глава 3, том 80, стр. 192).

8 Регламент (ЕС) № 65/2011 на Комисията от 27 януари 2011 година за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета по отношение на прилагането на процедури за контрол, както и кръстосано спазване по отношение на мерките за подпомагане на развитието на селските райони (ОВ L 25, 2011 г., стр. 8).