Language of document :

Appel iværksat den 27. november 2018 af Republikken Tjekkiet til prøvelse af dom afsagt af Retten (Femte Afdeling) den 13. september 2018 i sag T-627/16, Republikken Tjekkiet mod Kommissionen

(Sag C-742/18 P)

Processprog: tjekkisk

Parter

Appellant: Republikken Tjekkiet (ved M. Smolek, O. Serdula, J. Vláčil og J. Pavliš, som befuldmægtigede)

De andre parter i appelsagen: Europa-Kommissionen og Kongeriget Sverige

Appellens genstand

Appel iværksat til prøvelse af dom afsagt af Den Europæiske Unions Ret den 13. september 2018 i sag T-627/16, Republikken Tjekkiet mod Kommissionen, hvorved Retten delvist frifandt Kommissionen for påstanden om annullation af Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/1059 1 af 20. juni 2016 om udelukkelse fra EU-finansiering af visse udgifter, som medlemsstaterne har afholdt inden for rammerne af Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) (meddelt under nummer C(2016) 3753), for så vidt som den udelukker betalinger, som Den Tjekkiske Republik har afholdt.

Appellanten har nedlagt følgende påstande

Domskonklusionens punkt 2 i Rettens dom i sag T-627/16 og den dertil hørende del af dommen ophæves.

Kommissionens afgørelse (EU) 2016/1059 annulleres, for så vidt som den udelukker udgifter på 462 517,83 EUR i forbindelse med den generelle arealbetaling.

Kommissionens afgørelse (EU) 2016/1059 annulleres, for så vidt som den udelukker udgifter på 636 516,20 EUR i forbindelse med investeringer i vinsektoren.

Kommissionen tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Anbringender og væsentligste argumenter

Det første appelanbringende vedrører en tilsidesættelse af artikel 52, stk. 1, i forordning nr. 1306/2013, 2 sammenholdt med artikel 26 og 31 i forordning nr. 1122/2009. 3

Det andet appelanbringende vedrører en tilsidesættelse af artikel 52, stk. 1, i forordning nr. 1306/2013, sammenholdt med artikel 33 i forordning nr. 1122/2009. Appellanten har gjort gældende, at Retten begik en retlig fejl ved at konkludere, at såfremt der er identificeret en overanmeldelse på 3% af det fastslåede areal, skal den undersøgte stikprøve altid øges, indtil en overanmeldelse ikke kan identificeres, selv når de nationale myndigheder på grundlag af de konkrete omstændigheder i den pågældende sag er sikre på, at der på den pågældende landbrugers øvrige arealer ikke kan forventes flere fejl i anmeldelsen af landbrugsarealet.

Det tredje appelanbringende vedrører en tilsidesættelse af artikel 52, stk. 1, i forordning nr. 1306/2013, sammenholdt med artikel 112 i forordning nr. 1605/2002 4 eller eventuelt artikel 130 i forordning nr. 966/2012. 5 Retten foretog en alvorlig forvanskning af sagens genstand i tvisten mellem Den Tjekkiske Republik og Kommissionen og begik en retlig fejl, da den konkluderede, at den pålagte korrektion alene var knyttet til finansieringen med tilbagevirkende kraft af de investeringer, der var foretaget inden implementeringen af det nationale støtteprogram. Som led i den pågældende undersøgelse tog Kommissionen afstand fra finansieringen med tilbagevirkende kraft af investeringerne i vinsektoren. Retten begik derfor en retlig fejl ved på ingen måde at behandle Den Tjekkiske Republiks argumentation om, at finansieringen med tilbagevirkende kraft af de investeringer, der var foretaget efter godkendelsen af det nationale støtteprogram, var i overensstemmelse med EU-retten.

Det fjerde appelanbringende vedrører en tilsidesættelse af artikel 52, stk. 1, i forordning nr. 1306/2013, sammenholdt med artikel 19 og 77 i forordning nr. 555/2008 6 og artikel 27 i forordning nr. 1975/2006 7 eller eventuelt artikel 25 i forordning nr. 65/2011. 8 Appellanten har gjort gældende, at Retten begik en retlig fejl ved at konkludere, at alle de investeringer, der var foretaget i vinsektoren, på det for hovedsagen relevante tidspunkt skulle have været underlagt kontroller på stedet, selv om artikel 77, stk. 5, i forordning nr. 555/2008 under udtrykkelig henvisning til artikel 27 i forordning nr. 1975/2006 tillod, at der alene blev foretaget stikprøvekontrol af de foretagne betalinger.

____________

1     EUT 2016, L 173, s. 59.

2     Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 af 17.12.2013 om finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 352/78, (EF) nr. 165/94, (EF) nr. 2799/98, (EF) nr. 814/2000, (EF) nr. 1290/2005 og (EF) nr. 485/2008 (EUT 2013, L 347, s. 549).

3     Kommissionens forordning (EF) nr. 1122/2009 af 30.11.2009 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 for så vidt angår krydsoverensstemmelse, graduering og det integrerede forvaltnings- og kontrolsystem inden for rammerne af de ordninger for direkte støtte til landbrugerne, som er omhandlet i nævnte forordning, og om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår krydsoverensstemmelse inden for rammerne af støtteordningen for vin (EUT 2009, L 316, s. 65).

4     Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25.6.2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (EFT 2002, L 248, s. 1).

5     Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25.10.2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (EUT 2012, L 298, s. 1).

6     Kommissionens forordning (EF) nr. 555/2008 af 27.6.2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 479/2008 om den fælles markedsordning for vin for så vidt angår støtteprogrammer, samhandel med tredjelande, produktionskapacitet og kontrol i vinsektoren (EUT 2008, L 170, s. 1).

7     Kommissionens forordning (EF) nr. 1975/2006 af 7.12.2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 for så vidt angår kontrol og krydsoverensstemmelse i forbindelse med støtteforanstaltninger til udvikling af landdistrikterne (EUT 2006, L 368. s. 74).

8     Kommissionens forordning (EU) nr. 65/2011 af 27.1.2011 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 for så vidt angår kontrol og krydsoverensstemmelse i forbindelse med støtteforanstaltninger til udvikling af landdistrikterne (EUT 2011, L 25, s. 8).