Language of document :

Tšehhi Vabariigi 27. novembril 2018 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (viies koda) 13. septembri 2018. aasta otsuse peale kohtuasjas T-627/16, Tšehhi Vabariik versus komisjon

(kohtuasi C-742/18 P)

Kohtumenetluse keel: tšehhi

Pooled

Apellant: Tšehhi Vabariik (esindajad: M. Smolek, O. Serdula, J. Vláčil, J. Pavliš)

Teised menetlusosalised: Euroopa Komisjon, Rootsi Kuningriik

Ese

Kassatsioonkaebus Euroopa Liidu Üldkohtu 13. septembri 2018. aasta otsuse peale kohtuasjas T-627/16, Tšehhi Vabariik vs. komisjon, milles Üldkohus jättis osaliselt rahuldamata Tšehhi Vabariigi hagi tühistada komisjoni 20. juuni 2016. aasta rakendusotsus (EL) 2016/10591 , mille kohaselt Euroopa Liit ei rahasta teatavaid kulusid, mida liikmesriigid on kandnud Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondi (EAGF) ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) raames (teatavaks tehtud numbri C(2016) 3753 all), osas, milles see puudutab Tšehhi Vabariigi poolt tehtud kulutusi.

Apellandi nõuded

Apellant palub Euroopa Kohtul:

tühistada Üldkohtu otsuse T-627/16 resolutsiooni punkt 2 ja sellele vastav punkt kohtuotsuses;

tühistada komisjoni otsus (EL) 2016/1059 osas, milles jäetakse rahastamisest välja kulutused summas 462 517,83 eurot seoses ühtse pindalatoetuse kava maksetega;

tühistada komisjoni otsus (EL) 2016/1059 osas, milles jäetakse rahastamisest välja kulutused summas 636 516,20 eurot seoses investeeringutega veinisektoris; ja

mõista kohtukulud välja komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Apellatsioonkaebuse põhjenduseks esitab apellant neli väidet.

Esimene väide, et on rikutud määruse nr 1306/20132 artikli 52 lõiget 1 koostoimes määruse nr 1122/20093 artiklitega 26 ja 31. Apellant väidab, et Üldkohus on rikkunud õigusnormi, asudes seisukohale, et kaugseire meetodil läbiviidud kohapealsetel kontrollidel ja tavapärastel kohapealsetel kontrollidel peab olema samasugune või sarnane veamäär. Selline nõue ei selgu ühestki Euroopa Liidu õiguse sättest või asjassepuutuvate kontrollimeetodite laadist. Kontrollvalimi koostamise meetod on vastupidi mõlema meetodi puhul nende meetoditega seotud eriomastel põhjustel väga erinev, nii et järeldused nende tõhususe kohta ei tohi sõltuda samast või sarnasest veamäärast.

Teine väide, et on rikutud määruse nr 1306/2013 artikli 52 lõiget 1 koostoimes määruse nr 1122/2009 artikliga 33. Apellant väidab, et Üldkohus on rikkunud õigusnormi, asudes seisukohale, et kui on kindlaks tehtud, et kindlaksmääratud pindala suhtes on deklareeritud määr 3%, tuleb kontrollitud valimit igal juhul suurendada seni, kuni tehakse kindlaks üledeklareerimine, isegi juhul, kui siseriiklikud ametiasutused võivad olla asjassepuutuva juhtumi eriomaste asjaolude alusel kindlad, et asjaomase põllumajandustootja teistel maa-aladel ei ole põllumajandusala deklareerimisel ette näha muid vigu.

Kolmas väide, et on rikutud määruse nr 1306/2013 artikli 52 lõiget 1 koostoimes määruse nr 1605/20024 artikliga 112 või vastavalt juhtumi asjaoludele määruse nr 966/20125 artiklit 130. Üldkohus on tugevalt moonutanud Tšehhi Vabariigi ja komisjoni vahelise vaidluse sisu ja rikkunud õigusnormi, asudes seisukohale, et kohaldatud korrektsioon oli ainuüksi seotud enne siseriikliku abikava rakendamist tehtud investeeringute tagasiulatuva rahastamisega. Komisjon arutas seoses asjaomase uurimisega igat tagasiulatuvat rahastamist veinisektoris. Üldkohus on seega rikkunud õigusnormi, jättes igal juhul tähelepanuta Tšehhi Vabariigi argumendid, et enne siseriikliku abikava rakendamist tehtud investeeringute tagasiulatuv rahastamine oli ELi õigusega kooskõlas.

Neljas väide, et on rikutud määruse nr 1306/2013 artikli 52 lõiget 1 koostoimes määruse nr 555/20086 artikliga 19 ja artikliga 77 ning määruse nr 1975/20067 artikliga 27 või vastavalt asjaoludele määruse nr 65/20118 artikliga 25. Apellant väidab, et Üldkohus on rikkunud õigusnormi, asudes seisukohale, et juhtumi asjaolude asetleidmise ajal oleks 100% veinisektori investeeringutele tulnud kohaldada kohapeal läbiviidud kontrolle, hoolimata sellest, et määruse nr 555/2008 artikli 77 lõige 5 lubab, viidates sõnaselgelt määruse nr 1975/2006 artiklile 27, kontrollida ainult teatavat valimit tehtud investeeringutest.

____________

1 ELT 2016, L 173, lk 59.

2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1306/2013 ühise põllumajanduspoliitika rahastamise, haldamise ja seire kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 352/78, (EÜ) nr 165/94, (EÜ) nr 2799/98, (EÜ) nr 814/2000, (EÜ) nr 1290/2005 ja (EÜ) nr 485/2008 (ELT 2013, L 347, lk 549).

3 Komisjoni 30. novembri 2009. aasta määrus (EÜ) nr 1122/2009, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 73/2009 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses põllumajandustootjate otsetoetuskavade alusel makstavate toetuste nõuetele vastavusega, ümbersuunamisega ning ühtse haldus- ja kontrollisüsteemiga ning määruse (EÜ) nr 1234/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses veinisektori toetuskavade alusel makstavate toetuste nõuetele vastavusega (ELT 2009, L 316, lk 65).

4 Nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa Ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust (EÜT 2002, L 248, lk 1; ELT eriväljaanne 01/04, lk 74).

5 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrus (EL, Euratom) nr 966/2012, mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (ELT 2012, L 298, lk 1).

6 Komisjoni 27. juuni 2008. aasta määrus (EÜ) nr 555/2008, milles sätestatakse veinituru ühist korraldust käsitleva nõukogu määruse (EÜ) nr 479/2008 üksikasjalikud rakenduseeskirjad veinisektoris seoses toetusprogrammide, kolmandate riikidega kauplemise, tootmisvõimsuse ja kontrollidega (ELT 2008, L 170, lk 1).

7 Komisjoni 7. detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1975/2006, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 rakendamise üksikasjalikud eeskirjad kontrollimenetluse rakendamise ja maaelu arengu toetusmeetmete nõuetele vastavuse kohta (ELT 2006, L 368, lk 74).

8 Komisjoni 27. jaanuari 2011. aasta määrus (EL) nr 65/2011, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 rakendamise üksikasjalikud eeskirjad seoses kontrollimenetluse rakendamisega ning nõuetele vastavusega maaelu arengu toetusmeetmete osas (ELT 2011, L 25, lk 8).