Language of document :

2018 m. lapkričio 27 d. Čekijos Respublikos pateiktas apeliacinis skundas dėl 2018 m. rugsėjo 13 d. Bendrojo Teismo (penktoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-627/16 Čekijos Respublika / Komisija

(Byla C-742/18 P)

Proceso kalba: čekų

Šalys

Apeliantė: Čekijos Respublika, atstovaujama M. Smolek, O. Serdula, J. Vláčil, J. Pavliš

Kita proceso šalis: Europos Komisija

Apeliacinis skundas pateiktas dėl 2018 . rugsėjo 13 d. Europos Sąjungos Bendrojo Teismo sprendimo byloje T-627/16, Čekijos Respublika / Komisija, kuriuo Bendrasis Teismas iš dalies atmetė Čekijos Respublikos ieškinį dėl 2016 m. birželio 20 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimo2016/1059 1 dėl valstybių narių patirtų tam tikrų išlaidų nefinansavimo Europos Sąjungos lėšomis iš Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) (pranešta dokumentu C(2016) 3753), kiek juo atsisakoma finansuoti Čekijos Respublikos išlaidas, panaikinimo.

Apeliantės reikalavimai

Apeliantė Teisingumo Teismo prašo:

panaikinti Bendrojo Teismo sprendimo byloje T-627/16 2 rezoliucinės dalies punktą ir atitinkamą minėto sprendimo dalį;

panaikinti Komisijos sprendimą (ES) 2016/1059, kiek juo atsisakoma finansuoti 462 517,83 EUR išlaidas, susijusias su vienkartinėmis išmokomis už plotus;

panaikinti Komisijos sprendimą (ES) 2016/1059, kiek juo atsisakoma finansuoti 636 516,20 EUR išlaidas, susijusias su investicijomis į vyno sektorių;

priteisti iš Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Apeliantė grįsdama savo apeliacinį skundą nurodo keturis pagrindus.

Pirmasis pagrindas susijęs su Reglamento Nr. 1306/20132 52 straipsnio 1 dalies vertinamos atsižvelgiant į Reglamento Nr. 1122/20093 26 ir 31 straipsnius, pažeidimu. Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą nuspręsdamas, kad nuotoliniai patikrinimai vietoje ir klasikiniai patikrinimai vietoje turi rodyti tokį patį ar panašų pažeidimų skaičių. Toks reikalavimas nenustatytas jokioje Sąjungos teisės nuostatoje ir neišplaukia iš atitinkamų patikrinimo metodų pobūdžio. Priešingai, kontroliuojamų laikų pasirinkimo būdai dėl šiems metodams būdingų savybių yra tokie skirtingi, kad išvados dėl jų veiksmingumo negali būti siejamos su vienodu ar panašiu pažeidimų skaičiumi.

Antrasis pagrindas susijęs su Reglamento Nr. 1306/2013 52 straipsnio 1 dalies vertinamos atsižvelgiant į Reglamento Nr. 1122/2009 33 straipsnį, pažeidimu. Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą nuspręsdamas, kad nustačius didesnio ploto, kuris neviršija 3 % nei nustatytas plotas, deklaravimą tikrinamas plotas bet kuriuo atveju padidinamas tiek, kad nebebūtų nustatytas per didelio ploto deklaravimas, nepaisant to, kad atsižvelgiant į šio atvejo aplinkybes nacionalinės institucijos galėjo manyti, jog kitų atitinkamų žemdirbių plotų atveju nėra klaidų deklaruojant žemės ūkiui naudojamus plotus.

Trečiasis pagrindas susijęs su Reglamento Nr. 1306/2013 52 straipsnio 1 dalies, vertinamos atsižvelgiant į Reglamento Nr. 1605/20024 112 straipsnį ir Reglamento Nr. 966/20125 130 straipsnį, pažeidimu. Bendrasis Teismas grubiai iškraipė Čekijos Respublikos ir Komisijos ginčo dalyką ir padarė teisės klaidą, kai nusprendė, kad nustatytos korekcijos buvo susijusios tik su investicijų, įgyvendintų iki nacionalinės pagalbos programos nustatymo, finansavimu atgaline data. Atlikdama atitinkamą tyrimą Komisija kaltino Čekijos Respubliką dėl viso vyno sektoriaus investicijų finansavimo atgaline data. Taigi Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą, kai nusprendė nenagrinėti Čekijos Respublikos argumentų, kad investicijų, įgyvendintų po nacionalinės pagalbos patvirtinimo finansavimas atgaline data atitinka Sąjungos teisę.

Ketvirtasis pagrindas susijęs su Reglamento Nr. 1306/2013 52 straipsnio 1 dalies, vertinamos atsižvelgiant į Reglamento Nr. 555/20086 19 ir 77 straipsnius, Reglamento Nr. 1975/20067 27 straipsnį ir Reglamento Nr. 65/20118 25 straipsnį, pažeidimu. Apeliantė tvirtina, kad Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą nuspręsdamas, jog faktinių aplinkybių susiklostymo metu reikėjo patikrinti vietoje visas investicijas į vyno sektorių, nors Reglamento Nr. 555/2008 77 straipsnio 5 dalis, kurioje daroma aiški nuoroda į Reglamento Nr. 1975/2006 27 straipsnį, laidžia tikrinti tik pasirinktas investicijas.

____________

1 OL L 173, 2016, p. 59.

2 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 352/78, (EB) Nr. 165/94, (EB) Nr. 2799/98, (EB) Nr. 814/2000, (EB) Nr. 1290/2005 ir (EB) Nr. 485/2008 (OL L 347, 2013, p. 549).

3 2009 m. lapkričio 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1122/2009 kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 73/2009 įgyvendinimo taisyklės, susijusios su kompleksiniu paramos susiejimu, moduliavimu ir integruota administravimo ir kontrolės sistema pagal tame reglamente numatytas ūkininkams skirtas tiesioginės paramos schemas, ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 įgyvendinimo taisyklės, susijusios su kompleksiniu paramos susiejimu pagal vyno sektoriui numatytą paramos schemą (OL L 316, 2009, p. 65).

4 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento (OL L 248, 2002, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 1 sk., 4 t., p. 74).

5 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL L 298, 2012, p. 1).

6 2008 m. birželio 27 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 555/2008, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 479/2008 dėl bendro vyno rinkos organizavimo įgyvendinimo taisyklės, taikomos vyno sektoriaus paramos programoms, prekybai su trečiosiomis šalimis, gamybos potencialui ir kontrolei (OL L 170, 2008, p. 1).

7 2006 m. gruodžio 7 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1975/2006, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1698/2005 kontrolės procedūrų įgyvendinimo ir kompleksinio paramos susiejimo įgyvendinimo taisykles, susijusias su paramos kaimo plėtrai priemonėmis (OL L 368, 2006, p. 74).

8 2011 m. sausio 27 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 65/2011, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1698/2005 kontrolės procedūrų įgyvendinimo ir kompleksinio paramos susiejimo įgyvendinimo taisyklės, susijusios su paramos kaimo plėtrai priemonėmis (OL L 25, 2011, p. 8).