Language of document :

Odwołanie od wyroku Sądu (piąta izba) wydanego w dniu 13 września 2018 r. w sprawie T-627/16 Republika Czeska / Komisja, wniesione w dniu 27 listopada 2018 r. przez Republikę Czeską

(Sprawa C-742/18 P)

Język postępowania: czeski

Strony

Wnosząca odwołanie: Republika Czeska (przedstawiciele: M. Smolek, O. Serdula, J. Vláčil, J. Pavliš, pełnomocnicy)

Druga strona postępowania: Komisja Europejska, Królestwo Szwecji

Przedmiot

Odwołanie wniesione od wyroku Sądu z dnia 13 września 2018 r. w sprawie T-627/16 Republika Czeska/Komisja, w którym Sąd częściowo oddalił skargę Republiki Czeskiej o stwierdzenie nieważności decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/10591 z dnia 20 czerwca 2016 r. wyłączającej z finansowania Unii Europejskiej niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie z tytułu Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) [notyfikowanej jako dokument nr C(2016) 3753], w zakresie w jakim wyłącza ona poniesione przez Republikę Czeską wydatki.

Żądania wnoszącej odwołanie

Wnosząca odwołanie wnosi do Trybunału o:

uchylenie pkt 2 sentencji i odpowiadającej mu części wyroku Sądu w sprawie T-627/16;

stwierdzenie nieważności decyzji Komisji (UE) 2016/1059 w zakresie w jakim wyłącza ona wydatki w kwocie 462 517,83 EUR w związku z systemem jednolitej płatności obszarowej;

stwierdzenie nieważności decyzji Komisji (UE) 2016/1059 w zakresie w jakim wyłącza ona wydatki w kwocie 636 516,20 EUR w związku z inwestycjami w sektorze winiarskim; oraz

obciążenie Komisji kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie odwołania wnosząca odwołanie podnosi cztery zarzuty.

Pierwszy zarzut odwołania oparty jest na naruszeniu art. 52 ust. 1 rozporządzenia nr 1306/20132 w związku z art. 26 i 31 rozporządzenia nr 1122/20093 . Sąd naruszył prawo stwierdzając, że kontrole na miejscu za pomocą teledetekcji oraz klasyczne kontrole na miejscu powinny prowadzić do identycznego lub podobnego poziomu nieprawidłowości. Taki wymóg nie wynika z żadnego przepisu prawa Unii ani z charakteru odnośnych metod kontroli. Natomiast metody selekcji prób poddanych kontroli są z właściwych sobie względów tak różne, że wnioski dotyczące ich skuteczności nie mogą być uzależnione od występowania identycznego lub podobnego poziomu nieprawidłowości.

Drugi zarzut odwołania dotyczy naruszenia art. 52 ust. 1 rozporządzenia nr 1306/2013 w związku z art. 33 rozporządzenia nr 1122/2009. Sąd naruszył prawo stwierdzając, że w przypadku zawyżonych deklaracji powierzchni nie przekraczających 3% danej powierzchni, próba poddana kontroli zostaje w każdym razie rozszerzona, aż do czasu gdy już nie zostanie stwierdzone żadne zawyżenie deklaracji powierzchni, także w sytuacji gdy organy krajowe w okolicznościach danego przypadku mogą być pewne, że na innych działkach danego rolnika nie wystąpiły błędy w podanej powierzchni gruntów rolnych.

Trzeci zarzut odwołania dotyczy naruszenia art. 52 ust. 1 rozporządzenia nr 1306/2013 w związku z art. 112 rozporządzenia nr 1605/20024 i art. 130 rozporządzenia 966/20125 . Sąd rażąco wypaczył przedmiot sporu między Republiką Czeską a Komisją oraz naruszył prawo stwierdzając, że nałożona korekta była wyłącznie związana z retroaktywnym finansowaniem inwestycji zrealizowanych przed wprowadzeniem programu pomocy krajowej. W ramach odnośnego dochodzenia Komisja zakwestionowała przy tym w odniesieniu do Republiki Czeskiej wszelkie retroaktywne finasowanie inwestycji w sektorze wina. Sąd naruszył zatem prawo nie odnosząc się do argumentów Republiki Czeskiej, zgodnie z którymi retroaktywne finansowanie inwestycji realizowanych po zatwierdzeniu programu pomocy krajowej było zgodne z prawem Unii.

Zarzut czwarty odwołania oparty jest na naruszeniu art. 52 ust. 1 rozporządzenia nr 1306/2013 w związku z art. 19 i 77 rozporządzenia nr 555/20086 , art. 27 rozporządzenia nr 1975/20067 , oraz art. 25 rozporządzenia nr 65/20118 . Sąd naruszył prawo stwierdzając, że w odnośnym okresie należało przeprowadzić kontrolę na miejscu wszystkich inwestycji zrealizowanych w sektorze wina, podczas gdy art. 77 ust. 5 rozporządzenia nr 555/2008 pozwalał w drodze wyraźnego odesłania do art. 27 rozporządzenia nr 1975/2006 na dokonanie kontroli wyłącznie wybranej próby zrealizowanych inwestycji.

____________

1 Dz.U. 2016, L 173, s. 59.

2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008, (Dz.U. 2013, L 347, s. 549).

3 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1122/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 odnośnie do zasady wzajemnej zgodności, modulacji oraz zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli w ramach systemów wsparcia bezpośredniego przewidzianych w wymienionym rozporządzeniu oraz wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do zasady wzajemnej zgodności w ramach systemu wsparcia ustanowionego dla sektora wina, (Dz.U. 2009, L 316, s. 65).

4 Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich, (Dz. U. 2002, L 248, s. 1).

5 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (Dz. U. 2012, L 298, s. 1).

6 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 555/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r. ustanawiające szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2008 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina w odniesieniu do programów wsparcia, handlu z krajami trzecimi, potencjału produkcyjnego oraz kontroli w sektorze wina (Dz.U.. 2008, L 170, s. 1).

7 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1975/2006 z dnia 7 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w zakresie wprowadzenia procedur kontroli, jak również wzajemnej zgodności w odniesieniu do środków wsparcia rozwoju obszarów wiejskich (Dz. U. 2006, L 368, s. 74).

8 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 65/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w odniesieniu do wprowadzenia procedur kontroli oraz do zasady wzajemnej zgodności w zakresie środków wsparcia rozwoju obszarów wiejskich (Dz. U. 2011, L 25, s. 8).