Language of document :

Recurs introdus la 27 noiembrie 2018 de Republica Cehă împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a cincea) din 13 septembrie 2018 în cauza T-627/16, Republica Cehă/Comisia

(Cauza C-742/18 P)

Limba de procedură: ceha

Părțile

Recurentă: Republica Cehă (reprezentanți: M. Smolek, O. Serdula, J. Vláčil, J. Pavliš, în calitate de agenți)

Celelalte părți din procedură: Comisia Europeană, Regatul Suediei

Obiectul

Recurs formulat împotriva Hotărârii Tribunalului din 13 septembrie 2018 în cauza T-627/16, Republica Cehă/Comisia, prin care Tribunalul a anulat în parte acțiunea Republicii Cehe în anularea Deciziei de punere în aplicare (UE) 2016/10591 a Comisiei din 20 iunie 2016 de excludere de la finanțarea de către Uniunea Europeană a anumitor cheltuieli efectuate de statele membre în cadrul Fondului european de garantare agricolă (FEGA) și al Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) [notificată cu numărul C(2016) 3753], în măsura în care aceasta exclude cheltuielile efectuate de Republica Cehă

Concluziile

Recurenta solicită Curții:

–    anularea punctului 2) din dispozitivul Hotărârii Tribunalului în cauza T-627/16 și partea corespunzătoare din hotărâre;

–    anularea Deciziei (UE) 2016/1059 a Comisiei în măsura în care aceasta exclude cheltuielile în cuantum de 462 517,83 euro legate de schema de plată unică pe suprafață;

–    anularea Deciziei (UE) 2016/1059 a Comisiei în măsura în care aceasta exclude cheltuielile în cuantum 636 516,20 euro legate de investițiile în sectorul vitivinicol și

–    obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

În susținerea recursului, recurenta invocă patru motive.

Primul motiv este întemeiat pe încălcarea articolului 52 alineatul (1) din Regulamentul nr. 1306/20132 coroborat cu articolele 26 și 31 din Regulamentul nr. 1122/20093 . Recurenta susține că Tribunalul a săvârșit o eroare de drept atunci când a concluzionat că controalele la fața locului efectuate prin teledetecție și controalele la fața locului clasice trebuie să aibă o rată de eroare identică sau comparabilă. O asemenea cerință nu reiese din nicio dispoziție a dreptului Uniunii sau din natura metodelor de inspecție vizate. Dimpotrivă, metodele de selectare a eșantioanelor pentru inspecție sunt atât de diferite, pentru motive specifice acestor metode, încât concluziile referitoare la eficacitatea lor nu pot fi condiționate de existența unei rate de eroare identice sau comparabile.

Al doilea motiv este întemeiat pe încălcarea articolului 52 alineatul (1) din Regulamentul nr. 1306/2013 coroborat cu articolul 33 din Regulamentul nr. 1122/2009. Recurenta susține că Tribunalul a săvârșit o eroare de drept atunci când a concluzionat că, în cazul în care s-a constatat o supradeclarare la nivelul unei rate de 3 % din suprafața determinată, eșantionul inspectat trebuie în orice împrejurare să crească până când nu se mai constată nicio supradeclarare, chiar și în situația în care autoritățile naționale pot să fie sigure, în temeiul împrejurărilor specifice ale speței, că, în ceea ce privește celelalte parcele ale agricultorului, nu sunt susceptibile să existe alte erori în declararea suprafeței agricole.

Al treilea motiv este întemeiat pe încălcarea articolului 52 alineatul (1) din Regulamentul nr. 1306/2013 coroborat cu articolul 112 din Regulamentul nr. 1605/20024 sau, după caz, cu articolul 130 din Regulamentul nr. 966/20125 . Tribunalul a denaturat în mod considerabil obiectul litigiului dintre Republica Cehă și Comisie și a săvârșit o eroare de drept atunci când a concluzionat că rectificarea impusă era legată exclusiv de finanțarea retroactivă a investițiilor efectuate înainte de punerea în aplicare a programului național de ajutor. În cadrul investigației vizate, Comisia s-a opus oricărei finanțări retroactive a investițiilor în sectorul vitivinicol. Tribunalul a săvârșit, așadar, o eroare atunci când nu a examinat argumentele Republicii Cehe potrivit cărora finanțarea retroactivă a investițiilor efectuate după aprobarea programului național de ajutor era conformă cu dreptul Uniunii.

Al patrulea motiv este întemeiat pe încălcarea articolului 52 alineatul (1) din Regulamentul nr. 1306/2013 coroborat cu articolele 19 și 77 din Regulamentul nr. 555/20086 și cu articolul 27 din Regulamentul nr. 1975/20067 sau, după caz, cu articolul 25 din Regulamentul nr. 65/20118 . Recurenta susține că Tribunalul a săvârșit o eroare de drept atunci când a concluzionat că, la data faptelor, investițiile efectuate în sectorul vitivinicol ar fi trebuit să fie, în proporție de 100%, supuse unor controale la fața locului, în pofida faptului că articolul 77 alinatul (5) din Regulamentul nr. 555/2008, prin trimiterea expresă la articolul 27 din Regulamentul nr. 1975/2006, permite numai controlul unui eșantion din investițiile efectuate.

____________

1 JO 2016, L 173, p. 59.

2 Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 și (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului (JO 2013, L 347, p. 549).

3 Regulamentul (CE) nr. 1122/2009 al Comisiei din 30 noiembrie 2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului în ceea ce privește ecocondiționalitatea, modularea și sistemul integrat de administrare și control în cadrul schemelor de ajutor direct pentru agricultori prevăzute de regulamentul respectiv, precum și de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce privește ecocondiționalitatea în cadrul schemei de ajutoare prevăzute pentru sectorul vitivinicol (JO 2009, L 316, p. 65).

4 Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene (JO 2002, L 248, p. 1, Ediție specială, 01/vol. 3, p. 198).

5 Regulamentul (CE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului (JO 2012, L 298, p. 1).

6 Regulamentul (CE) nr. 555/2008 al Comisiei din 27 iunie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului privind organizarea comună a pieței vitivinicole în ceea ce privește programele de sprijin, comerțul cu țările terțe, potențialul de producție și privind controalele în sectorul vitivinicol (JO 2008, L 170, p. 1).

7 Regulamentul (CE) nr. 1975/2006 al Comisiei din 7 decembrie 2006 privind normele de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului în ceea ce privește punerea în aplicare a procedurilor de control și a ecocondiționalității în ceea ce privește măsurile de sprijin pentru dezvoltarea rurală (JO 2006, L 368, p. 74, Ediție specială, 03/vol. 80, p. 192).

8 Regulamentul (UE) nr. 65/2011 al Comisiei din 27 ianuarie 2011 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului în ceea ce privește punerea în aplicare a procedurilor de control și a ecocondiționalității în cazul măsurilor de sprijin pentru dezvoltare rurală (JO 2011, L 25, p. 8).