Language of document :

Odvolanie podané 27. novembra 2018 Českou republikou proti rozsudku Všeobecného súdu (piata komora) z 13. septembra 2018 vo veci T-627/16, Česká republika/Komisia

(vec C-742/18 P)

Jazyk konania: čeština

Účastníci konania

Odvolateľka: Česká republika (v zastúpení: M. Smolek, O. Serdula, J. Vláčil, J. Pavliš, splnomocnení zástupcovia)

Ďalší účastníci konania: Európska komisia, Švédske kráľovstvo

Predmet

Odvolanie proti rozsudku Všeobecného súdu z 13. septembra 2018 vo veci T-627/16, Česká republika/Komisia, ktorým Všeobecný súd čiastočne zamietol žalobu Českej republiky o zrušenie vykonávacieho rozhodnutia Komisie (EÚ) 2016/10591 z 20. júna 2016, ktorým sa z financovania Európskou úniou vylučujú určité výdavky vynaložené členskými štátmi v rámci Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a v rámci Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) [oznámené pod číslom K(2016) 3753], v rozsahu, v akom vylučuje výdavky vynaložené Českou republikou

Návrhy odvolateľky

Odvolateľka navrhuje, aby Súdny dvor:

zrušil bod 2 výroku a zodpovedajúcu časť rozsudku Všeobecného súdu vo veci T-627/16,

zrušil rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/1059 v rozsahu, v akom vylučuje výdavky v celkovej výške 462 517,83 eura v súvislosti s jednotnou platbou na plochu,

zrušil rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/1059 v rozsahu, v akom vylučuje výdavky v celkovej výške 636 516,20 eura v súvislosti s investíciami v odvetví vína, a

uložil Komisii povinnosť nahradiť trovy konania.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu odvolania odvolateľka predkladá štyri odvolacie dôvody.

Prvý odvolací dôvod založený na porušení článku 52 ods. 1 nariadenia č. 1306/20132 v spojení s článkami 26 a 31 nariadenia č. 1122/20093 . Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia, keď dospel k záveru, že kontroly na mieste prostredníctvom diaľkového snímania a klasické kontroly na mieste musia vykazovať rovnakú alebo porovnateľnú mieru nezrovnalostí. Taká požiadavka nevyplýva zo žiadneho ustanovenia práva Únie ani z povahy predmetných kontrolných metód. Práve naopak, spôsob výberu kontrolných vzoriek sa v prípade obidvoch metód líši z dôvodov, ktoré sú vlastné týmto metódam, natoľko, že závery o ich účinnosti nemožno podmieňovať rovnakou alebo porovnateľnou mierou nezrovnalostí.

Druhý odvolací dôvod založený na porušení článku 52 ods. 1 nariadenia č. 1306/2013 v spojení s článkom 33 nariadenia č. 1122/2009. Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia, keď dospel k záveru, že pri zistení nadhodnotenia plochy v rozsahu do 3 % určenej plochy sa musí kontrolná vzorka za každých okolností rozširovať, pokiaľ sa nekonštatuje žiadne nadhodnotenie plochy, a to aj v situácii, keď si vnútroštátne orgány mohli byť na základe konkrétnych okolností daného prípadu isté, že pri iných pozemkoch dotknutého poľnohospodára už nemožno chyby v deklarovaní poľnohospodárskej plochy očakávať.

Tretí odvolací dôvod založený na porušení článku 52 ods. 1 nariadenia č. 1306/2013 v spojení s článkom 112 nariadenia č. 1605/20024 , resp. článkom 130 nariadenia č. 966/20125 . Všeobecný súd sa dopustil hrubého skreslenia podstaty sporu medzi Českou republikou a Komisiou, ako aj nesprávneho právneho posúdenia, keď dospel k záveru, že uložená oprava súvisela výlučne s retroaktívnym financovaním investícií realizovaných pred zavedením vnútroštátneho programu pomoci. V rámci daného prešetrovania pritom Komisia Českej republike vytýkala každé retroaktívne financovanie investícií v oblasti vína. Všeobecný súd sa teda dopustil pochybenia, keď sa vôbec nezaoberal argumentáciou Českej republiky, podľa ktorej bolo retroaktívne financovanie investícií realizovaných po schválení vnútroštátneho programu pomoci v súlade s právom Únie.

Štvrtý odvolací dôvod je založený na porušení článku 52 ods. 1 nariadenia č. 1306/2013 v spojení s článkami 19 a 77 nariadenia č. 555/20086 a článkom 27 nariadenia č. 1975/20067 , resp. článkom 25 nariadenia č. 65/20118 . Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia, keď dospel k záveru, že v rozhodnom čase malo byť na mieste skontrolovaných 100 % realizovaných investícií v oblasti vína, hoci článok 77 ods. 5 nariadenia č. 555/2008 prostredníctvom výslovného odkazu na článok 27 nariadenia č. 1975/2006 umožňoval kontrolu len vzorky realizovaných investícií.

____________

1 Ú. v. EÚ L 173, 2016, s. 59.

2 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (Ú. v. EÚ L 347, 2013, s. 549).

3 Nariadenie komisie (ES) č. 1122/2009 z 30. novembra 2009, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 73/2009, pokiaľ ide o krížové plnenie, moduláciu a integrovaný správny a kontrolný systém v rámci schém priamej podpory pre poľnohospodárov ustanovených uvedeným nariadením, ako aj podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o krížové plnenie v rámci schémy podpory ustanovenej pre odvetvie vinohradníctva a vinárstva (Ú. v. EÚ L 316, 2009, s. 65).

4 Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 248, 2002, s. 1; Mim. vyd. 01/004, s. 74).

5 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Ú. v. EÚ L 298, 2012, s. 1).

6 Nariadenie Komisie (ES) č. 555/2008 z 27. júna 2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 479/2008 o spoločnej organizácii trhu s vínom, pokiaľ ide o podporné programy, obchod s tretími krajinami, výrobný potenciál a kontroly vo vinárskom sektore (Ú. v. EÚ L 170, 2008, s. 1).

7 Nariadenie Komisie (ES) č. 1975/2006 zo 7. decembra 2006, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005, pokiaľ ide o realizáciu kontrolných postupov a krížového plnenia pri opatreniach na podporu rozvoja vidieka (Ú. v. EÚ L 368, 2006, s. 74).

8 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 65/2011 z 27. januára 2011, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005, pokiaľ ide o realizáciu kontrolných postupov a krížového plnenia pri opatreniach na podporu rozvoja vidieka (Ú. v. EÚ L 25, 2011, s. 8).