Language of document :

Pritožba, ki jo je Češka republika vložila 27. novembra 2018 zoper sodbo Splošnega sodišča (peti senat) z dne 13. septembra 2018 v zadevi Češka republika/Komisija, T-742/18

(Zadeva C-742/18 P)

Jezik postopka: češčina

Stranke

Pritožnik: Češka republika (zastopniki: M. Smolek, O. Serdula, J. Vláčil, J. Pavliš, agenti)

Drugi stranki v postopku: Evropska komisija, Kraljevina Švedska

Predmet

Pritožba zoper sodbo Splošnega sodišča Evropske unije z dne 13. septembra 2018 v zadevi Češka republika/Komisija, T-627/16, s katero je Splošno sodišče delno zavrnilo tožbo Češke republike za razglasitev ničnosti Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2016/10591 z dne 20. junija 2016 o izključitvi nekaterih odhodkov držav članic iz naslova Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) iz financiranja Evropske unije (notificirano pod številko dokumenta C(2016) 3753) v delu, v katerem se nanaša na izključitev odhodkov Češke republike.

Predlogi

Tožeča stranka Sodišču predlaga, naj:

drugo točko izreka sodbe Splošnega sodišča v zadevi T-627/16 in del sodbe, ki se nanša na to točko, razveljavi;

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2016/1059 razglasi za ničen v delu, v katerem izključuje odhodne v znesku 462 517.83 EUR v zvezi enotnim plačilom na površino;

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2016/1059 razglasi za ničen v delu, v katerem izključuje odhodne v znesku 636 516.20 EUR v zvezi z investicijami v sektorju vina, in

Komisiji naloži plačilo stroškov.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev pritožbe navaja štiri razloge.

Prvi pritožbeni razlog je kršitev člena 52(1) Uredbe št. 1306/20132 v povezavi s členoma 26 in 31 Uredbe št. 1122/2009.3 Tožeča stranka trdi, da je Splošno sodišče napačno uporabilo pravo, ker je ugotovilo, da morajo imeti preverjanja na kraju samem v obliki daljinskega zaznavanja in klasičnega pregleda na kraju samem enako ali primerljivo stopnjo napake. Taka zahteva ni razvidna iz nobene določbe prava EU ali iz narave zadevnih inšpekcijskih metod. Nasprotno, metoda izbiranja vzorcev za pregled se pri teh metodah zelo razlikuje, in sicer iz razlogov, ki so značilni za ti metodi, tako da ugotovitve glede njune učinkovitosti ne morejo biti pogojene z enako ali primerljivo stopnjo napake.

Drugi pritožbeni razlog je kršitev člena 52(1) Uredbe št. 1306/2013 v povezavi s členom 33 Uredbe št. 1122/2009. Tožeča stranka trdi, da je Splošno sodišče napačno uporabilo pravo, ker je ugotovilo, da če je bila ugotovljena čezmerna prijava v višini 3 % ugotovljene površine, mora biti pregledani vzorec vsekakor povečan, dokler se ne ugotovi, da čezmerne prijave ni, in to celo v primeru, ko so nacionalni organi lahko na podlagi posebnih okoliščin zadevnega primera prepričani, da na drugih površinah zadevnega kmeta ni mogoče pričakovati novih napak v prijavi kmetijskih površin.

Tretji pritožbeni razlog je kršitev člena 51(1) Uredbe št. 1306/2013 v povezavi s členom 112 Uredbe št. 1605/20024 oziroma s členom 130 Uredbe št. 966/2012.5 Splošno sodišče je močno izkrivilo vsebino spora med Češko republiko in Komisijo ter napačno uporabilo pravo, ker je ugotovilo, da se je naloženi popravek nanašal izključno na retroaktivno financiranje naložb, do katerih je prišlo pred izvajanjem nacionalnega programa pomoči. V okviru zadevne preiskave je Komisija postavila pod vprašaj vsa retroaktivna financiranja naložb v sektor vina. Splošno sodišče je zato storilo napako, ker nikakor ni obravnavalo trditev Češke republike, da je bilo retroaktivno financiranje naložb po odobritvi nacionalnega programa pomoči v skladu s pravom Unije.

Četrti pritožbeni razlog je kršitev člena 52(1) Uredbe št. 1306/2013 v povezavi s členom 19 in členom 77 Uredbe št. 555/20086 in členom 27 Uredbe št. 1975/20067 oziroma členom 25 Uredbe št. 65/2011.8 Tožeča stranka trdi, da je Splošno sodišče naredilo napako, ker je ugotovilo, da bi se moralo v upoštevnem času na kraju samem pregledati 100 % naložb v sektorju vino, čeprav je člen 77(5) Uredbe št. 555/2008 z izrecnim sklicevanjem na člen 27 Uredbe št. 1975/2006 dopuščal, da se preverjanja opravijo le na vzorcu izvedenih naložb.

____________

1 UL L 173, 2016, str. 59.

2 Uredba (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (EC) No 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (UL L 347, 2013, str. 249).

3 Uredba komisije (ES) št. 1122/2009 z dne 30. novembra 2009 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 v zvezi z navzkrižno skladnostjo, modulacijo ter integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom v okviru shem neposrednih podpor za kmete, določenih za navedeno uredbo, ter za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 v zvezi z navzkrižno skladnostjo v okviru sheme podpore, določene za sektor vina (UL L 316, 2009, str. 65).

4 Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (UL, posebna izdala v slovenščini, poglavje 1 zvezek 4 str. 74).

5 Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL L 298, 2012, str. 1).

6 Uredba Komisije (ES) št. 555/2008 z dne 27. junija 2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 479/2008 o skupni ureditvi trga za vino glede podpornih programov, trgovine s tretjimi državami in obsega vinogradniških površin ter o izvajanju nadzora v vinskem sektorju (UL L 170, 2008, str. 1).

7 Uredba Komisije (ES) št. 1975/2006 z dne 7. decembra 2006 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 glede izvajanja kontrolnih postopkov in navzkrižne skladnosti v zvezi z ukrepi podpore za razvoj podeželja (UL L 368, 2006, str. 74).

8 Uredba Komisije (EU) št. 65/2011 z dne 27. januarja 2011 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 glede izvajanja kontrolnih postopkov in navzkrižne skladnosti v zvezi z ukrepi podpore za razvoj podeželja (UL L 25, 2011, str. 8).