Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Naczelny Sąd Administracyjny (Polen) den 17. oktober 2018 – Unitel Sp. z o.o. w Warszawie mod Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

(Sag C-653/18)

Processprog: polsk

Den forelæggende ret

Naczelny Sąd Administracyjny

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Unitel Sp. z o.o. w Warszawie

Sagsøgt: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

Præjudicielle spørgsmål

Skal den korrekte nationale praksis, i lyset af artikel 146, stk. 1, litra a) og b), og artikel 131 i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem 1 samt princippet om skat på forbruget, neutralitetsprincippet og proportionalitetsprincippet, bestå i, at afgiftsfritagelse med ret til fradrag af indgående afgift (i Polen en afgiftssats på 0%) altid anvendes, når følgende to betingelser er opfyldt samtidig:

a)    udførslen af varerne skete til en ubestemt modtager, som er etableret uden for EU, og

b)    der foreligger entydige beviser for, at varerne har forladt Unionens område, og denne omstændighed er uomtvistet?

Er artikel 146, stk. 1, litra a) og b), og artikel 131 i direktiv 2006/112/EF samt princippet om skat på forbruget, neutralitetsprincippet og proportionalitetsprincippet til hinder for en national praksis, hvorefter der ikke foreligger levering af varer, som uomtvisteligt er blevet udført af EU, hvis de nationale myndigheder efter udførslen i forbindelse med den gennemførte procedure har konstateret, at den faktiske modtager ikke stemmer overens med den modtager, der er anført på fakturaen, som den afgiftspligtige person har udstedt, og som dokumenterer leveringen, men varerne i stedet er blevet leveret til en anden modtager, som myndighederne ikke har fundet frem til, således at disse afslår at anvende afgiftsfritagelsen med ret til fradrag af indgående afgift (i Polen en afgiftssats på 0%) på denne transaktion?

Skal den korrekte nationale praksis, i lyset af artikel 146, stk. 1, litra a) og b), og artikel 131 i direktiv 2006/112/EF samt princippet om skat på forbruget, neutralitetsprincippet og proportionalitetsprincippet, bestå i, at den nationale afgiftssats anvendes på levering af varer, hvis der foreligger entydige beviser for, at varerne har forladt EU, men myndighederne i betragtning af, at der mangler en bestemt modtager, konstaterer, at der ikke er gennemført en levering af varer, eller skal det i dette tilfælde lægges til grund, at der overhovedet ikke har fundet en afgiftspligtig transaktion sted, således at den afgiftspligtige person i henhold til artikel 168 i direktiv 2006/112/EF ikke har ret til at fradrage den indgående afgift på købet af de udførte varer?

____________

1 EUT 2006, L 347, s. 1