Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 17. oktobrī iesniedza Naczelny Sąd Administracyjny (Polija) – Unitel Sp. z o.o. w Warszawie/Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

(Lieta C-653/18)

Tiesvedības valoda – poļu

Iesniedzējtiesa

Naczelny Sąd Administracyjny

Pamatlietas puses

Prasītāja: Unitel Sp. z o.o. w Warszawie

Atbildētājs: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

Prejudiciālie jautājumi

Vai atbilstīgi Direktīvas 2006/112/EK (2006. gada 28. novembris) par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu 1 146. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktam un 131. pantam, kā arī patēriņa aplikšanas ar nodokli, neitralitātes un samērīguma principam pareiza valsts prakse būtu tāda, ka atbrīvojums no nodokļa ar tiesībām uz nodokļa atskaitīšanu (0 % likme Polijā) tiek piemērots katrā gadījumā, kad tiek izpildīti kopā divi nosacījumi:

a)    preču nosūtīšana par labu nenoskaidrotam saņēmējam ārpus Eiropas Savienības un

b)    pastāv nepārprotami pierādījumi, ka prece tika izvesta ārpus Eiropas Savienības teritorijas un šis apstāklis netiek apstrīdēts?

Vai Direktīvas 2006/112/EK 146. panta 1. punkta a) un b) apakšpunkta un 131. panta noteikumi, kā arī patēriņa aplikšanas ar nodokli, neitralitātes un samērīguma principi ir pretrunā valsts praksei, saskaņā ar kuru tiek pieņemts, ka nav notikusi tādu preču piegāde, kas neapšaubāmi tika izvestas ārpus Eiropas Savienības teritorijas un pēc izvešanas nodokļu iestādes kontroles ietvaros ir konstatējušas, ka preču faktiskais saņēmējs nebija persona, uz kuras vārda nodokļu maksātājs izsniedzis rēķinu par piegādi, bet cita persona, kuru nodokļu iestādes nav noskaidrojušas, kā rezultātā tās atsakās piemērot šādam darījumam atbrīvojumu no nodokļa ar tiesībām uz nodokļa atskaitīšanu (0 % likme Polijā)?

Vai atbilstīgi Direktīvas 2006/112/EK 146. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktam un 131. pantam, kā arī patēriņa aplikšanas ar nodokli, neitralitātes un samērīguma principam pareiza valsts prakse būtu tāda, ka preču piegādei piemēro valsts likmi, ja pastāv nepārprotami pierādījumi, ka preces tika izvestas no Eiropas Savienības teritorijas, tomēr iestādes, ņemot vērā faktu, ka netika noskaidrots saņēmējs, konstatē, ka preču piegāde nav tikusi veikta, vai arī vajadzētu uzskatīt, ka šādā gadījumā vispār nav noticis ar PVN apliekams darījums, un tā rezultātā nodokļu maksātājam nav tiesību uz priekšnodokļa par izvestās preces iegādi atskaitīšanu saskaņā ar Direktīvas 2006/112/EK 168. pantu?

____________

1 OV L 347, 1. lpp.