Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Naczelny Sąd Administracyjny (Polen) den 17 oktober 2018 – Unitel Sp. z o.o. w Warszawie mot Dyrektorowi Izby Skarbowej w Warszawie

(Mål C- 653/18)

Rättegångsspråk: polska

Hänskjutande domstol

Naczelny Sąd Administracyjny

Parter i det nationella målet

Klagande: Unitel Sp. z o.o. w Warszawie

Motpart: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

Tolkningsfrågor

Ska, mot bakgrund av artiklarna 146.1 a och b och 131 i direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt1 , i dess ändrade lydelse (nedan kallat direktiv 2006/112/EG) samt principerna om beskattning av konsumtion, neutralitet och proportionalitet, en korrekt nationell praxis bestå i att tillämpa undantag från skatteplikt med rätt till avdrag för mervärdesskatt (i Polen med skattesats 0 procent) i samtliga fall när följande två villkor är uppfyllda:

a) export av varorna ägde rum till en okänd mottagare utanför Europeiska unionen, och

b) det finns tydliga bevis för att varan lämnat Europeiska unionens territorium och denna omständighet inte har bestritts?

Utgör artiklarna 146.1 a och b och 131 i direktiv 2006/112/EG samt principerna om beskattning av konsumtion, neutralitet och proportionalitet hinder för en nationell praxis som består i att det godtas att det inte sker någon leverans av varor, trots att dessa otvivelaktigt exporterats utanför Europeiska unionens territorium, och skattemyndigheterna, efter exporten, inom ramen för förfarandet fastställer att den faktiska förvärvaren av varorna inte var det rättssubjekt till vilket den beskattningsbara personen utfärdade en faktura som dokumenterade leveransen, utan andra för myndigheterna okända rättssubjekt, och myndigheterna som en följd därav vägrar att för en sådan transaktion tillämpa undantag från skatteplikt med rätt till avdrag (i Polen med skattesats 0 procent)?

Ska, mot bakgrund av artiklarna 146.1 a och b och 131 i direktiv 2006/112/EG samt principerna om beskattning av konsumtion, neutralitet och proportionalitet, en korrekt nationell praxis bestå i att på leverans av varor tillämpa den nationella skattesatsen om det finns tydliga bevis för att varorna har lämnat Europeiska unionens territorium, men myndigheterna på grund av att det inte finns någon känd förvärvare fastställer att det inte anses ha skett någon leverans av varor, eller ska det i ett sådant fall inte överhuvudtaget anses ha skett någon mervärdesskattepliktig transaktion, och ska den beskattningsbara personen som en följd därav i enlighet med artikel 168 i direktiv 2006/112/EG inte anses ha rätt att dra av den ingående mervärdesskatten på inköpet av den exporterade varan?

____________

1 EUT L 347, 2006, s. 1