Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Sąd Najwyższy (Polsko) dne 26. října 2018 – BP v. UNIPARTS sarl z/s w Nyon

(Věc C-668/18)

Jednací jazyk: polština

Předkládající soud

Sąd Najwyższy

Účastníci původního řízení

Žalobce: BP

Žalovaná: UNIPARTS sarl z/s w Nyon

Předběžné otázky

Musí být ustanovení čl. 19 odst. 1 druhé věty SEU, čl. 4 odst. 3 třetí věty SEU a článku 2 SEU, jakož i článku 267 třetího pododstavce SFEU a článku 47 Listiny základních práv Evropské unie vykládána v tom smyslu, že zásada neodvolatelnosti soudců, která je součástí práva na účinnou soudní ochranu a zásady právního státu, je porušena v případě, že vnitrostátní zákonodárce sníží věk odchodu do důchodu (důchodový věk) pro soudce soudu posledního stupně členského státu (například ze 70 na 65 let) a nová nižší hranice důchodového věku platí pro stávající soudce, přičemž dotyčný soudce se nemůže sám rozhodnout, zda využije tuto nižší hranici důchodového věku?

Musí být ustanovení čl. 19 odst. 1 druhé věty SEU, čl. 4 odst. 3 třetí věty SEU a článku 2 SEU, jakož i článku 267 třetího pododstavce SFEU a článku 47 Listiny základních práv Evropské unie vykládána v tom smyslu, že zásada právního státu a míra nezávislosti nezbytná k zaručení práva na účinnou soudní ochranu ve věcech týkajících se unijního práva je porušena, jestliže vnitrostátní zákonodárce v rozporu se zásadou neodvolatelnosti soudců sníží ze 70 na 65 let věkovou hranici, po jejímž překročení soudce soudu posledního stupně členského státu může vykonávat funkci soudce, přičemž možnost setrvat v takové funkci podmíní získáním souhlasu v rámci uvážení orgánu moci výkonné?

Musí být ustanovení článku 2 a čl. 6 odst. 1 směrnice Rady 2000/78/ES ze dne 27. listopadu 2000, která stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání1 , vykládána v tom smyslu, že snížení věkové hranice pro odchod do důchodu (důchodový věk) pro soudce soudu posledního stupně členského státu a podmínění možnosti setrvat ve funkci u tohoto soudu v případě soudce, který dosáhl nové nižší hranice důchodového věku, získáním souhlasu orgánu moci výkonné, představuje diskriminaci na základě věku?

Musí být ustanovení článků 2, 9 a 11 směrnice 2000/78, jakož i článků 21 a 47 Listiny vykládána v tom smyslu, že v případě diskriminace na základě věku vůči soudcům soudu posledního stupně členského státu z důvodu snížení věkové hranice pro jejich odchod do důchodu (důchodový věk) z dřívějších 70 let na 65 let tento soud může v případě, že rozhoduje o jakékoli věci v senátu, jehož členem je soudce, na něhož dopadá tato vnitrostátní diskriminační norma a který si nepřeje využít nižší věkové hranice pro odchod do důchodu, odmítnout pro účely rozhodnutí o předběžné otázce týkající se složení senátu aplikovat vnitrostátní právní předpisy, které jsou v rozporu se směrnicí 2000/78 a článkem 21 Listiny, a nadále zasedat za účasti tohoto soudce, je-li takový postup jedinou možností, jak účinným způsobem zaručit právo na účinnou soudní ochranu, které má soudce na základě unijního právního řádu?

____________

1 Úř. věst. L 303, s. 16