Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Sąd Najwyższy (Polen) den 26. oktober 2018 – BP mod UNIPARTS sarl, Nyon

(Sag C-668/18)

Processprog: polsk

Den forelæggende ret

Sąd Najwyższy

Parter i hovedsagen

Sagsøger: BP

Sagsøgt: UNIPARTS sarl, Nyon

Præjudicielle spørgsmål

Skal bestemmelserne i artikel 19, stk. 1, andet afsnit, TEU, artikel 4, stk. 3, tredje afsnit, TEU, og artikel 2 TEU, sammenholdt med artikel 267, stk. 3, TEUF og artikel 47 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder fortolkes således, at princippet om dommeres uafsættelighed, som indgår i princippet om effektiv retsbeskyttelse og retsstatsprincippet, tilsidesættes, når den nationale lovgiver i en medlemsstat nedsætter pensionsalderen for dommere ved retterne i øverste instans (eksempelvis fra 70 til 65 år), og når den nye lavere pensionsalder anvendes på fungerende dommere uden at det er muligt for den berørte dommer selv at vurdere, om han eller hun ønsker at benytte sig af den lavere pensionsalder?

Skal bestemmelserne i artikel 19, stk. 1, andet afsnit, TEU, artikel 4, stk. 3, tredje afsnit, TEU, og artikel 2 TEU, sammenholdt med artikel 267, stk. 3, TEUF og chartrets artikel 47 fortolkes således, atretsstatsprincippet og den grad af uafhængighed, der er nødvendig for at sikre en effektiv retsbeskyttelse i de sager, der vedrører EU-retten, tilsidesættes, når den nationale lovgiver i strid med princippet om dommeres uafsættelighed nedsætter den sædvanlige alder for, hvor længe en dommer ved domstole, der træffer afgørelse i øverste instans i en medlemsstat, kan besætte en stilling som dommer, fra 70 til 65 år, idet muligheden for at beholde en sådan stilling undergives en skønsmæssig tilladelse fra et af den udøvende magts organer?

Skal bestemmelserne i artikel 2 i Rådets direktiv 2000/78/EF af 27. november 2000 om generelle rammebestemmelser om ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv (EFT 2000, L 303, s. 16), sammenholdt med dette direktivs artikel 6, stk. 1, fortolkes således, at der foreligger forskelsbehandling på grund af alder, når der foretages en nedsættelse af pensionsalderen for dommere ved domstole, der træffer afgørelse i øverste instans i en medlemsstat, og når muligheden for, at en dommer kan beholde sin stilling ved en sådan domstol, når denne har nået den nye lavere pensionsalder, undergives et krav om tilladelse fra et af den udøvende magts organer?

Skal artikel 2, 9 og 11 i direktiv 2000/78, sammenholdt med chartrets artikel 21 og 47 fortolkes således, at en domstol, der træffer afgørelse i øverste instans i en medlemsstat, i forbindelse med den forskelsbehandling på grund af alder, der udøves mod dommere ved denne domstol, som følge af en nedsættelse af deres pensionsalder fra tidligere 70 år til 65 år, er forpligtet til, når den træffer afgørelse i enhver sag i et dommerkollegium, hvor en af de dommere, der er berørt af konsekvenserne af de diskriminerende nationale bestemmelser, og som ikke har givet udtryk for et ønske om at drage fordel af den nye pensionsalder, har sæde, med henblik på at træffe afgørelse om det indledende spørgsmål om sammensætningen af dommerkollegiet, at undlade at anvende de nationale bestemmelser, der er i strid med direktiv 2000/78 og chartrets artikel 21, og fortsætte sammensætningen af dommerkollegiet med den pågældende dommers deltagelse, såfremt denne fremgangsmåde er den eneste effektive måde at sikre en effektiv retsbeskyttelse af de rettigheder, som dommeren har i henhold til Unionens retsorden?

____________