Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Sąd Najwyższy (Puola) on esittänyt 26.10.2018 – BP v. UNIPARTS sarl

(asia C-668/18)

Oikeudenkäyntikieli: puola

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Sąd Najwyższy

Pääasian asianosaiset

Valittaja: BP

Vastapuoli: UNIPARTS sarl

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko SEU 19 artiklan 1 kohdan toisen virkkeen, SEU 4 artiklan 3 kohdan kolmannen virkkeen ja SEU 2 artiklan sekä SEUT 267 artiklan kolmannen kohdan ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan 47 artiklan määräyksiä tulkittava yhdessä luettuina siten, että tehokkaan oikeussuojan periaatteen ja oikeusvaltion periaatteen soveltamisalaan kuuluvaa tuomareiden erottamattomuuden periaatetta loukataan, jos kansallinen lainsäätäjä alentaa jäsenvaltion ylimmän oikeusasteen tuomioistuimen tuomareiden eläkeikää (esimerkiksi 70 vuodesta 65 vuoteen) ja jos uutta alempaa eläkeikää sovelletaan virassa oleviin tuomareihin, ilman että jätettäisiin yksinomaan asianomaisen tuomarin arvioitavaksi, päättäkö hän hyödyntää alempaa eläkeikää?

Onko SEU 19 artiklan 1 kohdan toisen virkkeen, SEU 4 artiklan 3 kohdan kolmannen virkkeen ja SEU 2 artiklan sekä SEUT 267 artiklan kolmannen kohdan ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan 47 artiklan määräyksiä tulkittava yhdessä luettuina siten, että oikeusvaltion periaatetta ja riippumattomuutta, joka on tarpeen takaamaan tehokkaan oikeussuojan asioissa, jotka koskevat unionin oikeutta, loukataan, jos kansallinen tuomioistuin alentaa tuomareiden erottamattomuuden periaatteen vastaisesti 70 vuodesta 65 vuoteen normaalia eläkeikää, johon saakka jäsenvaltion ylimmän oikeusasteen tuomioistuimen tuomari voi pysyä tuomarin virassa, ja määrää, että hänen mahdollisuutensa pysyä tässä virassa riippuu täytäntöönpanoelimen harkintansa mukaan antamasta suostumuksesta?

Onko yhdenvertaista kohtelua työssä ja ammatissa koskevista yleisistä puitteista 27.11.2000 annetun neuvoston direktiivin 2000/78/EY1 2 artiklan ja 6 artiklan 1 kohdan säännöksiä yhdessä luettuina tulkittava siten, että jäsenvaltion ylimmän oikeusasteen tuomioistuimen tuomarien eläkeiän alentaminen ja määräys, jonka mukaan tämän tuomioistuimen virassa olevan tuomarin, joka on saavuttanut uuden alemman eläkeiän, on saatava virassa pysyäkseen täytäntöönpanoelimen suostumus, merkitsevät ikään perustuvaa syrjintää?

Onko direktiivin 2000/78 2, 9 ja 11 artiklaa sekä perusoikeuskirjan 21 ja 47 artiklaa tulkittava yhdessä luettuina siten, että kun kyseessä on ikään perustuva syrjintä, jota harjoitetaan jäsenvaltion ylimmän oikeusasteen tuomioistuimen tuomareita kohtaan alentamalla heidän eläkeikäänsä aikaisemmasta 70 vuodesta 65 vuoteen, kyseinen tuomioistuin on – antaessaan ratkaisun mistä tahansa asiasta ratkaisukokoonpanossa, johon kuuluu tuomari, jota näiden syrjivien kansallisten oikeussääntöjen seuraukset koskevat ja joka ei ole ilmaissut tahtovansa hyödyntää uutta eläkeikää – velvollinen ratkaistessaan ratkaisukokoonpanoon liittyvän ennakkokysymyksen kieltäytymään direktiivin 2000/78 ja perusoikeuskirjan 21 artiklan vastaisten kansallisten säännösten soveltamisesta ja jatkamaan asian käsittelyä kokoonpanossa, johon tämä tuomari kuuluu, jos tämä toimenpide on ainoa tehokas keino varmistaa tuomareille unionin oikeusjärjestyksen perusteella kuuluvien oikeuksien tehokas oikeussuoja?

____________

1 EYVL 2000, L 303, s. 16.