Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 26. listopada 2018. uputio Sąd Najwyższy (Poljska) – BP protiv UNIPARTS sarl sa sjedištem u Nyonu

(predmet C-668/18)

Jezik postupka: poljski

Sud koji je uputio zahtjev

Sąd Najwyższy

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: BP

Tuženik: UNIPARTS sarl sa sjedištem u Nyonu

Prethodna pitanja

Treba li članak 19. stavak 1. drugu rečenicu u vezi s člankom 4. stavkom 3. trećom rečenicom i člankom 2. UEU-a, članak 267. stavak 3. UFEU-a i članak 47. Povelje Europske unije o temeljnim pravima (u daljnjem tekstu: Povelja) tumačiti na način da do povrede načela nesmjenjivosti sudaca koje je element načela djelotvorne sudske zaštite i načela vladavine prava dolazi uvijek kada nacionalni zakonodavac snizi dob za umirovljenje sudaca suda u posljednjem stupnju države članice (na primjer sa 70 na 65 godina) i primijeni novu, nižu dob za umirovljenje na suce koji su u aktivnoj službi, a da odluku o tome želi li iskoristiti sniženu dob za umirovljenje ne prepusti isključivo dotičnom sucu?

Treba li članak 19. stavak 1. drugu rečenicu u vezi s člankom 4. stavkom 3. trećom rečenicom i člankom 2. UEU-a, članak 267. stavak 3. UFEU-a i članak 47. Povelje tumačiti na način da se povrjeđuje načelo vladavine prava i standard neovisnosti koji su potrebni kako bi se zajamčila djelotvorna sudska zaštita u Unijinim predmetima kada nacionalni zakonodavac povredom načela nesmjenjivosti sudaca snizi uobičajenu dob do koje sudac suda u posljednjem stupnju države članice može obnašati dužnost suca sa 70 na 65 godina, pri čemu mogućnost daljnjeg obnašanja te dužnosti uvjetuje diskrecijskom suglasnošću tijela izvršne vlasti?

Treba li članak 2. u vezi s člankom 6. stavkom 1. Direktive Vijeća 2000/78/EZ od 27. studenoga 2000. o uspostavi općeg okvira za jednako postupanje pri zapošljavanju i obavljanju zanimanja1 tumačiti na način da snižavanje dobi za umirovljenje sudaca suda u posljednjem stupnju države članice i uvjetovanje mogućnosti da dotadašnji sudac tog suda, koji je navršio novu, nižu dob za umirovljene, nastavi obnašati dužnost suca suglasnošću tijela izvršne vlasti predstavlja diskriminaciju na temelju dobi?

Treba li članke 2., 9. i 11. Direktive 2000/78 u vezi s člancima 21. i 47. Povelje tumačiti na način da u slučaju diskriminacije na temelju dobi sudaca suda u posljednjem stupnju države članice, koja se temelji na snižavanju dobi za umirovljenje s dotadašnjih 70 na 65 godina, taj sud, kada odlučuje o bilo kojem pitanju u sastavu u kojem je sudac pogođen posljedicama tih diskriminirajućih nacionalnih odredbi, koji nije izrazio namjeru iskoristiti novu dob za umirovljenje, pri rješavanju uvodnog pitanja u pogledu sastava suda ima obvezu odbiti primjenu nacionalnih odredbi protivnih Direktivi 2000/78 i članku 21. Povelje, te nastaviti s odlučivanjem uz sudjelovanje tog suca, ako je to [orig. str. 3.] jedini djelotvoran način osiguranja djelotvorne sudske zaštite sučevih prava koja proizlaze iz prava Unije?

____________

1 SL L 303, str. 16.; SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 5., svezak 1., str. 69.