Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Sąd Najwyższy (Polen) den 26 oktober 2018 – BP mot UNIPARTS sarl z/s w Nyon

(Mål C-668/18)

Rättegångsspråk: polska

Hänskjutande domstol

Sąd Najwyższy

Parter i det nationella målet

Klagande: BP

Motpart: UNIPARTS sarl z/s w Nyon

Tolkningsfrågor

Ska artikel 19.1 andra meningen FEU jämförd med artikel 4.3 tredje meningen FEU. artikel 2 FEU och artikel 267 tredje stycket FEUF samt artikel 47 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (stadgan) tolkas så, att det föreligger ett åsidosättande av principen om domares oavsättlighet, som utgör en del av principen om rätt till ett effektivt domstolsskydd och rättsstatsprincipen, när den nationella lagstiftaren sänker pensionsåldern för ålderspension (pensionsåldern) för domare i domstol i sista instans i en medlemsstat (till exempel från 70 år till 65 år) och den nya lägre pensionsåldern tillämpas på domare i aktiv tjänst, utan att beslutet om att utnyttja den nya lägre pensionsåldern uteslutande överlåts åt den berörda domaren?

Ska artikel 19.1 andra meningen FEU jämförd med artikel 4.3 tredje meningen FEU, artikel 2 FEU och artikel 267 tredje stycket FEUF samt artikel 47 i stadgan tolkas så, att det föreligger ett åsidosättande av rättsstatsprincipen och graden av oberoende som krävs för att säkerställa ett effektivt domstolsskydd i mål som rör unionsrätten, när den nationella lagstiftaren – i strid med principen om domares oavsättlighet – sänker den ordinarie åldern för en domare i en domstol i sista instans i en medlemsstat till och med vilken denna kan inneha en tjänst som domare från 70 år till 65 år, samtidigt som möjligheten att behålla en sådan tjänst villkoras av ett godtyckligt samtycke från ett organ i den verkställande makten?

Ska artikel 2 jämförd med artikel 6.1 i rådets direktiv 2000/78/EG av den 27 november 2000 om inrättande av en allmän ram för likabehandling i arbetslivet1 tolkas så, att en sänkning av pensionsåldern för ålderspension (pensionsåldern) för domare i domstol i sista instans i en medlemsstat och det förhållandet att möjligheten för en domare som uppnått den nya lägre pensionsåldern att behålla tjänsten som domare i denna domstol villkoras av ett godtyckligt samtycke från ett organ i den verkställande makten utgör diskriminering på grund av ålder?

Ska artiklarna 2, 9 och 11 i direktiv 2000/78 jämförda med artiklarna 21 och 47 i stadgan tolkas så, att för det fall att det föreligger diskriminering på grund av ålder av domare i domstol i sista instans i en medlemsstat på grund av att pensionsåldern för ålderspension (pensionsåldern) sänks från 70 till 65 år, är denna domstol - när den prövar mål i en dömande sammansättning i vilken en domare som påverkas av konsekvenserna av dessa diskriminerande nationella bestämmelser ingår och som inte har uttryckt en önskan att utnyttja den nya pensionsåldern – skyldig att, vid bedömningen av den inledande frågan avseende den dömande sammansättningen, underlåta att tillämpa nationella bestämmelser som strider mot direktiv 2000/78 och artikel 21 i stadgan och att fortsätta att döma i målet med denna domare, när detta är det enda effektiva sättet att säkerställa ett effektivt domstolsskydd av domares rättigheter enligt unionsrätten?

____________

1 EGT L 303, 2000, s. 16; med rättelse i EGT L 2, 2001, s. 42.