Language of document : ECLI:EU:T:2018:407

Дело T476/17 R

(публикувани откъси)

Arysta LifeScience Netherlands BV

срещу

Европейска комисия

„Обезпечително производство — Продукти за растителна защита — Активно вещество дифлубензурон — Условия за одобрение за пускане на пазара — Молба за спиране на изпълнението — Липса на неотложност — Претегляне на интереси“

Резюме — Определение на председателя на Общия съд от 22 юни 2018 г.

1.      Обезпечително производство — Спиране на изпълнението — Временни мерки —Условия за постановяване — Неотложност — Значителна и непоправима вреда — Доказване в тежест на страната, която иска постановяване на временната мярка

(членове 278 ДФЕС и 279 ДФЕС; член 156, параграф 4 от Процедурния правилник на Общия съд)

2.      Обезпечително производство — Спиране на изпълнението — Временни мерки — Условия за постановяване — Неотложност — Значителна и непоправима вреда — Тежест на доказване — Задължение да се предоставят конкретни и точни данни, подкрепени с подробни писмени доказателства

(член 256, параграф 1 ДФЕС, член 278 ДФЕС и член 279 ДФЕС)

3.      Обезпечително производство — Условия за допустимост — Искова молба — Изисквания за форма — Излагане на основанията, които на пръв поглед обосновават необходимостта от постановяване на поисканите мерки — Правни основания, които не са изложени в исковата молба или жалбата — Общо препращане към други документи — Недопустимост

(членове 278 ДФЕС и 279 ДФЕС; член 156, параграф 4 от Процедурния правилник на Общия съд)

4.      Обезпечително производство — Спиране на изпълнението — Временни мерки — Условия за постановяване — Неотложност — Значителна и непоправима вреда — Финансова вреда — Положение, което може да застраши съществуването на дружеството ищец/жалбоподател — Тежест на доказване

(членове 278 ДФЕСи 279 ДФЕС)

5.      Обезпечително производство — Спиране на изпълнението — Временни мерки — Условия за постановяване — Значителна и непоправима вреда — Финансова вреда — Значителен характер на вредата — Положение, което може да застраши съществуването на дружеството ищец/жалбоподател — Преценка с оглед на големината и оборота му, както и на положението на групата, към която принадлежи — Дейност на силно регулирани пазари — Съобразяване на обстоятелствата в конкретния случай

(членове 278 ДФЕСи 279 ДФЕС)

6.      Обезпечително производство — Спиране на изпълнението — Временни мерки — Условия за постановяване — Значителна и непоправима вреда — Финансова вреда — Значителен характер на вредата — Положение, което може да застраши съществуването на дружеството ищец/жалбоподател — Преценка с оглед на риска от последици за производствен обект

(членове 278 ДФЕСи 279 ДФЕС)

7.      Обезпечително производство — Спиране на изпълнението — Временни мерки — Условия за постановяване — Значителна и непоправима вреда — Изтегляне от пазара на продукт за растителна защита или налагане на ограничение върху обхвата му на употреба — Накърняване на доброто име — Вреда, която не може да се приеме за значителна

(членове 278 ДФЕСи 279 ДФЕС)

8.      Обезпечително производство — Спиране на изпълнението — Временни мерки — Условия за постановяване — Неотложност — Значителна и непоправима вреда — Тежест на доказване — Чисто имуществена вреда

(член 256, параграф 1 ДФЕС, член 278 ДФЕС и член 279 ДФЕС; член 156, параграф 4 от Процедурния правилник на Общия съд)

9.      Обезпечително производство — Спиране на изпълнението — Временни мерки — Условия за постановяване — Неотложност — Значителна и непоправима вреда — Финансова вреда — Непоправимо изменение на пазарните дялове — Включване — Условия — Тежест на доказване

(членове 278 ДФЕСи 279 ДФЕС)

10.    Обезпечително производство — Спиране на изпълнението — Временни мерки — Условия за постановяване — Значителна и непоправима вреда — Финансова вреда — Вреда, която не може да бъде изчислена — Вреда, която не може да бъде поправена чрез иск за обезщетение — Непоправим характер

(членове 268 ДФЕС, 278 ДФЕС, 279 ДФЕС и 340 ДФЕС)

11.    Обезпечително производство — Спиране на изпълнението — Временни мерки — Условия за постановяване — Претегляне на всички разглеждани интереси — Предимство на закрилата на общественото здраве пред икономическите съображения — Вземане предвид на принципа на предпазните мерки

(членове 268 ДФЕС, 278 ДФЕС, 279 ДФЕС и 340 ДФЕС)

12.    Обезпечително производство — Спиране на изпълнението — Временни мерки — Условия за постановяване — Решение, с което се налагат ограничения за употребата на активно вещество в продуктите за растителна защита — Идентифициране на рисковете за човешкото здраве — Съдебен контрол — Обхват — Претегляне на всички разглеждани интереси

(членове 268 ДФЕС, 278 ДФЕС, 279 ДФЕС и 340 ДФЕС)

13.    Обезпечително производство — Спиране на изпълнението — Временни мерки — Условия за постановяване — Претегляне на всички разглеждани интереси — Решение, с което се налагат ограничения за употребата на активно вещество в продуктите за растителна защита — Преценка за пропорционалност

(членове 268 ДФЕС, 278 ДФЕС, 279 ДФЕС и 340 ДФЕС)

1.      Вж. текста на определението.

(вж. т. 23 и 87)

2.      Вж. текста на определението.

(вж. т. 24 и 27)

3.      Вж. текста на определението.

(вж. т. 26 и 28)

4.      Вж. текста на определението.

(вж. т. 32)

5.      Преценката на сериозността на дадена вреда трябва да се извършва с оглед по-специално на големината и на оборота на предприятието, както и на характеристиките на групата, към която то принадлежи. В това отношение, от една страна, що се отнася до загуба, съответстваща на по-малко от 10 % от оборота на предприятие, извършващо дейност на силно регулирани пазари, финансовите затруднения, които последното рискува да понесе, не изглеждат да са от естество да застрашат самото му съществуване, а от друга страна — що се отнася до загуба, представляваща близо две трети от оборота на това предприятие, макар да се приема, че причинените му финансови затруднения биха могли да застрашат съществуването му, в силно регулиран сектор, който често изисква значителни инвестиции и в който компетентните органи могат да трябва да се намесят, когато се появят рискове за общественото здраве поради причини, които невинаги могат да бъдат предвидени от съответното предприятие — последното трябва, освен ако самото то следва да понесе вредата, настъпила в резултат на тази намеса, да се предпази от нейните последици с подходяща политика.

При преценката на сериозността на вредата обаче съдията по обезпечителното производство не може само да отчита по механичен и лишен от гъвкавост начин единствено релевантния оборот, а трябва също, към момента на постановяване на решението си, да вземе предвид обстоятелствата в конкретния случай и да ги съпостави с причинената вреда във връзка с оборота.

(вж. т. 33, 34 и 39)

6.      Вж. текста на определението.

(вж. т. 61, 64—68)

7.      Вж. текста на определението.

(вж. т. 72—75)

8.      Вж. текста на определението.

(вж. т. 80 и 81)

9.      Вж. текста на определението.

(вж. т. 84)

10.    Вж. текста на определението.

(вж. т. 92—94)

11.    Вж. текста на определението.

(вж. т. 102, 109 и 111)

12.    Когато става въпрос за решение, с което се налагат ограничения за употребата на активно вещество в продуктите за растителна защита, поради определени свойства, доказани след изчерпателно оценяване, направено от държавата членка докладчик, от Европейския орган по безопасност на храните (ЕОБХ) и от експертите на държавите членки, жалбоподателят не може, при положение че са идентифицирани рискове за човешкото здраве, да се позове убедително на факта, че през един продължителен период от време това вещество се е употребявало напълно безопасно в Съюза, без да е докладвано никакво вредно въздействие за човешкото здраве. Действително в сектора на растителната защита научните постижения не липсват, осигурявайки по този начин повода да се направи отново оценка на веществата с оглед на нови познания и научни открития. Това е основанието на процедурите по подновяване и смисълът за прилагане на срокове за разрешенията за пускане на пазара. Ето защо при претеглянето на интересите преценката на съдията по обезпечителното производство трябва да обхване идентифицираните рискове. Всъщност не е задача на съдията по обезпечителното производство да извършва техническа преценка на научни данни, което би надхвърлило неговите правомощия.

(вж. т. 105, 106 и 108)

13.    Вж. текста на определението.

(вж. т. 113, 116—121)