Language of document :

Преюдициално запитване от Tribunalul Bucureşti (Румъния), постъпило на 6 ноември 2018 г. — TK/Asociaţia de Proprietari bloc M5A-ScaraA

(Дело C-708/18)

Език на производството: румънски

Запитваща юрисдикция

Tribunalul Bucureşti

Страни в главното производство

Ищец: TK

Ответник: Asociaţia de Proprietari bloc M5A-ScaraA

Преюдициални въпроси

Следва ли членове 8 и 52 от Хартата на основните права на Европейския съюз, както и член 7, буква е) от Директива 95/46/ЕО1 на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 година за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни, да се тълкуват в смисъл, че не допускат национална правна уредба като разглежданата в главното производство, а именно член 5, алинея 2 от Legea № 677/2001 [Закон № 677/2001] и член 6 от Решение № 52/2012 на ANSPDCP (Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal [Национален орган за наблюдение на обработването на личните данни]), която предвижда възможността да се извършва видеонаблюдение с цел да се осигури охраната и защитата на лица, вещи и ценности, както и с цел защитата на законни интереси, без съгласието на засегнатите лица?

Следва ли членове 8 и 52 от Хартата на основните права на Европейския съюз да се тълкуват в смисъл, че ограниченията на правата и свободите в резултат на видеонаблюдението са в съответствие с принципа на пропорционалност, както и с изискването да са „необходими“ и да отговарят „действително […] на признати от Съюза цели от общ интерес или на необходимостта да се защитят правата и свободите на други хора“, когато администраторът има възможност да вземе други мерки за защита на съответния законен интерес?

Следва ли член 7, буква е) от Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 година за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни да се тълкува в смисъл, че „законният интерес“ на администратора трябва да е доказан, както и да е възникнал и все още съществуващ към момента на обработването на данните?

Следва ли член 6, параграф l, буква д) от Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 година за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни да се тълкува в смисъл, че обработването на данни (видеонаблюдение) е прекомерно и не е адекватно, когато администраторът има възможност да вземе други мерки за защита на съответния законен интерес?

____________

1 Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 година за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (ОВ L 281, 1995 г., стр. 31; Специално издание на български език, 2007 г., глава 13, том 17, стр. 10).