Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunalul Bucureşti (Rumeenia) 6. novembril 2018 – TK versus Asociaţia de Proprietari bloc M5A-ScaraA

(kohtuasi C-708/18)

Kohtumenetluse keel: rumeenia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Tribunalul Bucureşti

Põhikohtuasja pooled

Hageja: TK

Kostja: Asociaţia de Proprietari bloc M5A-ScaraA

Eelotsuse küsimused

1.    Kas Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikleid 8 ja 52 ning direktiivi 95/46/EÜ1 üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta artikli 7 punkti f tuleb tõlgendada nii, et sellega on vastuolus selline riiklik õigusnorm, nagu on kõne all põhikohtuasjas, nimelt seaduse nr 677/2001 artikli 5 lõige 2 ja ANSPDCP (Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, isikuandmete töötlemise riiklik järelevalveasutus) otsuse nr 52/2012 artikkel 6, milles on ette nähtud võimalus kasutada videovalvet inimeste, vara ja väärtuste turvalisuse ja kaitse tagamiseks ning õigustatud huvi korral ilma asjaomase isiku nõusolekuta?

2.    Kas Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikleid 8 ja 52 tuleb tõlgendada nii, et videovalvega õiguste ja vabaduste piiramine järgib proportsionaalsuse põhimõtet, on vajalik ning vastab üldist huvi pakkuvatele eesmärkidele või vajadusele kaitsta teiste isikute õigusi ja vabadusi, kui töötleja saab võtta kõnealuse õigustatud huvi kaitsmiseks muid meetmeid?

3.    Kas direktiivi 95/46/EÜ üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta artikli 7 punkti f tuleb tõlgendada nii, et vastutava töötleja „õigustatud huvi“ peab töötlemise hetkel olema tõendatav, olemasolev ja tegelik?

4.    Kas direktiivi 95/46/EÜ üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta artikli 6 lõike 1 punkti e tuleks tõlgendada nii, et andmete töötlemine (videovalve) on ülemäärane või sobimatu siis, kui töötleja saab võtta kõnealuse õigustatud huvi kaitsmiseks muid meetmeid?

____________

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 1995. aasta direktiiv 95/46/EÜ, üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta (EÜT L 281, lk 31; ELT eriväljaanne 13/15, lk 355).