Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunalul Bucureşti (Rumunsko) 6. novembra 2018 – TK/Asociaţia de Proprietari bloc M5A-ScaraA

(vec C-708/18)

Jazyk konania: rumunčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunalul Bucureşti

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: TK

Odporkyňa: Asociaţia de Proprietari bloc M5A-ScaraA

Prejudiciálne otázky

Majú sa články 8 a 52 Charty základných práv Európskej únie a článok 7 písm. f) smernice (ES) 95/461 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov vykladať v tom zmysle, že bránia vnútroštátnemu ustanoveniu, akým je v spore vo veci samej ustanovenie článku 5 ods. 2 zákona č. 677/2001 a ustanovenie článku 6 rozhodnutia č. 52/2012 ANSPDCP (Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal) [Národný dozorný orgán pre spracovanie osobných údajov), ktoré umožňuje bez súhlasu dotknutej osoby na účely bezpečnosti, ochrany osôb, majetku, hodnôt a legitímnych záujmov monitorovanie prostredníctvom kamerového systému?

Majú sa články 8 a 52 Charty základných práv Európskej únie vykladať v tom zmysle, že obmedzenie práv a slobôd prostredníctvom monitorovania vykonaného kamerovým systémom rešpektuje zásadu proporcionality, spĺňa požiadavku nevyhnutnosti a plní cieľ všeobecného záujmu alebo chráni práva a slobody iných, ak subjekt môže prijať iné opatrenia na ochranu dotknutého legitímneho záujmu?

Má sa článok 7 písm. f) smernice (ES) 95/46 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov vykladať v tom zmysle, že „legitímny záujem“ kontrolóra musí byť preukázaný, existujúci a aktuálny v čase spracovania údajov?

Má sa článok 6 odsek 1 písm. e) smernice (ES) 95/46 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov vykladať v tom zmysle, že spracovanie údajov (prostredníctvom monitorovania kamerami) je neprimerané alebo neúmerné, ak subjekt môže prijať iné opatrenia na ochranu dotknutého legitímneho záujmu?

____________

1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (Ú. v. EÚ 1995 C 281, s. 31; Mim. vyd. 13/015, s. 355).