Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunalul Bucureşti (Romunija) 6. novembra 2018 – TK/Asociaţia de Proprietari bloc M5A-ScaraA

(Zadeva C-708/18)

Jezik postopka: romunščina

Predložitveno sodišče

Tribunalul Bucureşti

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: TK

Tožena stranka: Asociaţia de Proprietari bloc M5A-ScaraA

Vprašanja za predhodno odločanje

Ali je treba člena 8 in 52 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah in člen 7(f) Direktive 95/46/ES1 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov razlagati tako, da nasprotujejo nacionalni določbi, kakršna je ta v postopku v glavni stvari, in sicer člen 5(2) zakona št. 677/2001 in člen 6 odločbe št. 52/2012 Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal –ANSPDCP (nacionalni organ za nadzor nad obdelavo osebnih podatkov, Romunija), ki omogoča uporabo video nadzora za zagotavljanje varnosti in varovanja oseb in premoženja ter za uveljavljanje legitimnih interesov brez privolitve posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo?

Ali je treba člena 8 in 52 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah razlagati tako, da je omejevanje pravic in svoboščin z uporabo video nadzora skladno z načelom sorazmernosti ter da izpolnjuje zahtevo po nujnosti in ustreza ciljem splošnega interesa ali zahtevi po zaščiti pravic in svoboščin drugih oseb, tudi če bi subjekt lahko sprejel drugačne ukrepe za zaščito obravnavanega legitimnega interesa?

Ali je treba člen 7(f) Direktive 95/46/ES o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov razlagati tako, da mora biti „zakoniti interes“ upravljavca osebnih podatkov v času obdelave teh podatkov dokazan, obstoječ in dejanski?

Ali je treba člen 6(1)(e) Direktive 95/46/ES o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov razlagati tako, da je obdelava podatkov (video nadzor) pretirana ali neprimerna, če bi subjekt lahko sprejel drugačne ukrepe za zaščito obravnavanega legitimnega interesa?

____________

1 Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 95/46/ES z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 13, zvezek 15, str. 355).