Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Curtea de Apel Timişoara (Rumunsko) dne 14. listopadu 2018 – CT v. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Caraş-Severin – Serviciul Inspecţie Persoane Fizice, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara – Serviciul Soluţionare Contestaţii 1

(Věc C-716/18)

Jednací jazyk: rumunština

Předkládající soud

Curtea de Apel Timişoara

Účastníci původního řízení

Odvolatel: CT

Odpůrci: Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Caraş-Severin – Serviciul Inspecţie Persoane Fizice, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara – Serviciul Soluţionare Contestaţii 1

Předběžné otázky

Vyžadují ustanovení čl. 288 [odst. 1] bod 4 směrnice Rady 2006/112 ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty, zveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie (Úř. věst. 2006, L 347) dne 11. prosince 20061 , za takových okolností, jaké jsou okolnosti v projednávané věci, v rámci kterých fyzická osoba vykonává ekonomickou činnost prostřednictvím výkonu několika svobodných povolání, jakož i prostřednictvím pronájmu nemovitého majetku, čímž získává pravidelné příjmy, aby byla určitá podnikatelská činnost určena jako hlavní činnost za účelem stanovení toho, zda pronájem může být kvalifikován jako vedlejší plnění k této činnosti, a v případě kladné odpovědi, na základě jakých kritérií lze určit uvedenou hlavní činnost, anebo [zda výše uvedená ustanovení] musí být vykládána v tom smyslu, že souhrn podnikatelských činností, prostřednictvím kterých se uskutečňuje ekonomická činnost této fyzické osoby, představuje „hlavní činnost“?

Umožňují ustanovení čl. 288 [odst. 1] bodu 4 směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty, zveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie (Úř. věst. 2006, L 347) dne 11. prosince 2006, v případě, že nemovitý majetek pronajatý fyzickou osobou třetí osobě není určen a používán k výkonu zbývající ekonomické činnosti této osoby, tudíž není možné stanovit vztah mezi [pronajatým nemovitým majetkem] a výkonem různých povolání dotyčné osoby, kvalifikovat plnění spočívající v pronájmu jako „vedlejší plnění“, což má za důsledek vyloučení tohoto plnění z výpočtu obratu, který slouží jako referenční hodnota pro účely uplatnění zvláštního režimu osvobození od daně pro malé podniky?

Za situace popsané v druhé předběžné otázce, je pro účely kvalifikace plnění spočívajícího v pronájmu jako „vedlejšího“ relevantní skutečnost, že toto plnění bylo uskutečněno ve prospěch třetí osoby, která je právnickou osobou, ve které má fyzická osoba postavení společníka a jednatele, přičemž tato právnická osoba má sídlo v předmětné nemovitosti a vykonává podnikatelskou činnost, která je stejné povahy jako podnikatelská činnost dotyčné fyzické osoby?

____________

1 Úř. věst. 2006, L 347, s. 1.