Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Curtea de Apel Timişoara (Rumænien) den 14. november 2018 – CT mod Administrația Județeană a Finanțelor Publice Caraș-Severin – Serviciul inspecție persoane fizice og Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara – Serviciul soluționare contestații 1

(Sag C-716/18)

Processprog: rumænsk

Den forelæggende ret

Curtea de Apel Timişoara

Parter i hovedsagen

Sagsøger: CT

Sagsøgt: Administrația Județeană a Finanțelor Publice Caraș-Severin – Serviciul inspecție persoane fizice og Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara – Serviciul soluționare contestații 1

Præjudicielle spørgsmål

Pålægger bestemmelserne i artikel 288, [stk. 1], nr. 4), i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem, offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende (EUT) L 347 af 11. december 2006 1 , under de i den foreliggende sag relevante omstændigheder, hvor en fysisk person udøver økonomisk virksomhed, som omfatter udøvelse af flere liberale erhverv samt udlejning af en fast ejendom, hvoraf vedkommende opnår løbende indtægter, at identificere en bestemt erhvervsvirksomhed som hovedvirksomhed med henblik på at vurdere, om udlejningen kan kvalificeres som en bitransaktion i forhold til hovedvirksomheden og, hvis spørgsmålet besvares bekræftende, på grundlag af hvilke kriterier kan da denne hovedvirksomhed identificeres, eller [skal ovennævnte bestemmelser] fortolkes således, at samtlige erhvervsvirksomheder, hvori denne fysiske persons økonomiske virksomhed finder udtryk, udgør vedkommendes »hovedvirksomhed«?

Hvis den faste ejendom, som en fysisk person udlejer til tredjemand, ikke er bestemt til og anvendes som led i udøvelsen af personens øvrige økonomiske virksomhed, således at der ikke kan fastsættes en forbindelse mellem [den udlejede faste ejendom] og udøvelsen af vedkommendes forskellige erhverv, kan man da ifølge bestemmelserne i artikel 288, [stk. 1], nr. 4), i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem, offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende (EUT) L 347 af 11. december 2006, kvalificere udlejningen som »bitransaktion« med den følge, at den sidstnævnte transaktion ikke medtages i opgørelsen af den omsætning, der tjener som reference for anvendelse af den særlige fritagelsesordning for små virksomheder?

Har det i situationen beskrevet i det andet spørgsmål betydning for at kvalificere transaktionen som »bitransaktion«, at udlejningen er sket til tredjemand, nærmere bestemt en juridisk person, som den fysiske person er ejer af og direktør for, der har hjemsted i den omhandlede faste ejendom, og som udøver erhvervsvirksomhed af samme art som den pågældende fysiske persons [erhvervsvirksomhed]?

____________

1     EUT 2006, L 347, s. 1.