Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Curtea de Apel Timișoara (Romania) on esittänyt 14.11.2018 – CT v. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Caraș-Severin – Serviciul inspecție persoane fizice ja Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara – Serviciul soluționare contestații 1

(asia C-716/18)

Oikeudenkäyntikieli: romania

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Curtea de Apel Timișoara

Pääasian asianosaiset

Valittaja: CT

Vastapuolet: Administrația Județeană a Finanțelor Publice Caraș-Severin – Serviciul inspecție persoane fizice ja Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara – Serviciul soluționare contestații 1

Ennakkoratkaisukysymykset

Edellytetäänkö pääasiassa kyseessä olevan kaltaisessa tilanteessa, jossa luonnollinen henkilö harjoittaa liiketoimintaa siten, että hän harjoittaa useita vapaita ammatteja ja vuokraa kiinteistöä ja saa tällä tavoin jatkuvaluonteisia tuloja, yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 28.11.2006 annetun Euroopan unionin neuvoston direktiivin 2006/112/EY1 (joka on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä EUVL 2006, L 347, 11.12.2006) 288 artiklan ensimmäisen kohdan 4 alakohdan säännöksissä, että on yksilöitävä yksi tietty ammattitoiminta, joka on pääasiallista toimintaa, selvitettäessä, voidaanko vuokrauksen katsoa olevan pääasiallisen toiminnan liitännäistoimi, ja mikäli tähän on vastattava myöntävästi, minkä edellytysten perusteella mainittu pääasiallinen toiminta on yksilöitävä, vai onko edellä mainittuja säännöksiä tulkittava siten, että niiden mukaan ammatillisen toiminnan kokonaisuus, jonka avulla luonnollinen henkilö harjoittaa liiketoimintaa, on pääasiallista toimintaa?

Onko tapauksessa, jossa luonnollisen henkilön kolmannelle vuokraamaa kiinteistöä ei ole tarkoitettu eikä käytetty kyseisen henkilön muun liiketoiminnan harjoittamiseen, jolloin vuokratun kiinteistön ja kyseisen henkilön harjoittamien useiden ammattien välillä ei näin ollen voida katsoa olevan yhteyttä, yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 28.11.2006 annetun Euroopan unionin neuvoston direktiivin 2006/112/EY (joka on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä EUVL 2006, L 347, 11.12.2006) 288 artiklan ensimmäisen kohdan 4 alakohdan säännösten nojalla sallittua katsoa, että vuokraustoimi on liitännäistoimi, sillä seurauksella, että sitä ei oteta huomioon laskettaessa liikevaihtoa, jota käytetään viitearvona pienten yritysten vapautusta koskevan erityisjärjestelmän soveltamiselle?

Onko toisessa kysymyksessä kuvatussa tapauksessa luokiteltaessa vuokraustoimea liitännäistoimeksi merkitystä sillä seikalla, että kyseinen vuokraustoimi on toteutettu sellaisen kolmannen tahon – oikeushenkilö, jonka osakas ja johtaja mainittu luonnollinen henkilö on – hyväksi, jonka kiinteä toimipaikka on kyseisessä kiinteistössä ja joka harjoittaa samanluonteista ammatillista toimintaa kuin kyseinen luonnollinen henkilö?

____________

1 EUVL 2006, L 347, s. 1.