Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Curtea de Apel Timişoara (Rumunia) w dniu 14 listopada 2018 r. – CT / Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Caraş-Severin – Serviciul Inspecţie Persoane Fizice, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara – Serviciul Soluţionare Contestaţii 1

(Sprawa C-716/18)

Język postępowania: rumuński

Sąd odsyłający

Curtea de Apel Timişoara

Strony w postępowaniu głównym

Strona wnosząca apelację: CT

Druga strona postępowania: Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Caraş-Severin – Serviciul Inspecţie Persoane Fizice, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara – Serviciul Soluţionare Contestaţii 1

Pytania prejudycjalne

Czy w okolicznościach takich jak okoliczności niniejszego sporu, w których osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą polegającą na wykonywaniu kilku wolnych zawodów, a także na wynajmie nieruchomości, uzyskując w ten sposób stały dochód, przepisy art. 288 [akapit 1] pkt 4 dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Dz.U. UE) seria L, nr 347 z dnia 11 grudnia 2006 r. 1 , wymagają wskazania określonej działalności zawodowej jako głównej działalności w celu ustalenia, czy wynajem można uznać za transakcję pomocniczą w stosunku do działalności głównej, a w przypadku odpowiedzi twierdzącej, na podstawie jakich kryteriów można wskazać wspomnianą działalność główną? Czy też [wymienione wyżej przepisy] należy interpretować w ten sposób, że wszystkie rodzaje działalności zawodowej, w ramach których wykonywana jest działalność gospodarcza danej osoby fizycznej, stanowią „działalność główną”?

Czy w przypadku, gdy nieruchomość wynajmowana przez osobę fizyczną osobie trzeciej nie jest przeznaczona i wykorzystywana do prowadzenia pozostałej części działalności gospodarczej tej osoby [fizycznej], w związku z czym nie można ustalić związku między [wynajmowaną nieruchomością] a wykonywaniem różnych zawodów tejże osoby, przepisy art. 288 [akapit 1] pkt 4 dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Dz.U. UE) seria L, nr 347 z dnia 11 grudnia 2006 r., pozwalają uznać transakcję wynajmu za „transakcję pomocniczą” i w konsekwencji wyłączyć ją z obliczenia obrotów, które stanowią odniesienie dla stosowania specjalnego systemu zwolnienia z podatku dla małych przedsiębiorstw?

Czy w przypadku przedstawionym w pytaniu drugim jest istotna dla uznania transakcji najmu za „pomocniczą” okoliczność, że transakcja ta została dokonana na rzecz osoby trzeciej będącej osobą prawną, której wspólnikiem i członkiem zarządu jest osoba fizyczna, która to [osoba prawna] ma stałą siedzibę w rozpatrywanej nieruchomości i prowadzi działalność zawodową o takim samym charakterze jak działalność wykonywana przez wspomnianą osobą fizyczną?

____________

1 Dz.U. 2006 L 347, s. 1.