Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Curtea de Apel Timişoara (Rumunsko) 14. novembra 2018 – CT/Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Caraş-Severin – Serviciul Inspecţie Persoane Fizice, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara – Serviciul Soluţionare Contestaţii 1

(vec C-716/18)

Jazyk konania: rumunčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Curtea de Apel Timişoara

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolateľ: CT

Odporcovia: Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Caraş-Severin – Serviciul Inspecţie Persoane Fizice, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara – Serviciul Soluţionare Contestaţii 1

Prejudiciálne otázky

1.    Ukladajú ustanovenia článku 288 ods. 1 bod 4 smernice 2006/112/ES Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty1 , uverejnenej v Úradnom vestníku Európskej únie (Ú. v. EÚ), L 347 z 11. decembra 2006, za takých okolností, akými sú okolnosti sporu vo veci samej, v ktorých fyzická osoba vykonáva ekonomickú činnosť na základe výkonu viacerých slobodných povolaní a nájmu nehnuteľnosti, z ktorého takto získa príjmy na pokračujúcom základe, povinnosť vymedziť určité povolanie ako hlavnú činnosť na účely overenia, či sa nájom môže kvalifikovať ako doplnková transakcia vo vzťahu k hlavnej činnosti a v prípade kladnej odpovede, na základe ktorých kritérií môže byť vymedzená táto hlavná činnosť alebo [či vyššie uvedené ustanovenia] sa majú vykladať v tom zmysle, že všetky profesijné činnosti, prostredníctvom ktorých táto fyzická osoba vykonáva ekonomickú činnosť predstavujú „hlavnú činnosť“?

2.    Ak nehnuteľnosť, ktorú fyzická osoba prenajíma tretej osobe nie je určená a používaná na výkon zvyšnej časti ekonomickej činnosti tejto osoby, v dôsledku čoho nie je možné stanoviť vzťah medzi [prenajatou nehnuteľnosťou] a výkonom rôznych profesijných činností uvedenej osoby, umožňujú ustanovenia článku 288 ods. 1 bod 4 smernice 2006/112/ES Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, uverejnenej v Úradnom vestníku Európskej únie (Ú. v. EÚ), L 347 z 11. decembra 2006, definovať nájom ako „doplnkovú transakciu“ s následkom, že sa nájom vylúči z výpočtu obratu, ktorý slúži ako referenčná hodnota na uplatnenie osobitného režimu oslobodenia od dane pre malé podniky?

3.    Za predpokladu uvedeného v druhej otázke má na účely kvalifikácie nájmu ako „doplnkovej transakcie“ význam skutočnosť, že sa nájom uskutočnil v prospech tretej osoby, právnickej osoby, v ktorej fyzická osoba má postavenie spoločníka a konateľa a zároveň [právnická osoba] má stále sídlo v predmetnej nehnuteľnosti a vykonáva podnikateľskú činnosť tej istej povahy [ako je profesijná činnosť] dotknutej fyzickej osoby?

____________

1 Ú. v. EÚ L 347, 2006, s. 1.