Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Curtea de Apel Timişoara (Romunija) 14. novembra 2018 – CT/Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Caraş-Severin – Serviciul Inspecţie Persoane Fizice, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara – Serviciul Soluţionare Contestaţii 1

(Zadeva C-716/18)

Jezik postopka: romunščina

Predložitveno sodišče

Curtea de Apel Timişoara

Stranke v postopku v glavni stvari

Pritožnica: CT

Nasprotni stranki v pritožbenem postopku: Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Caraş-Severin – Serviciul Inspecţie Persoane Fizice, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara – Serviciul Soluţionare Contestaţii 1

Vprašanja za predhodno odločanje

Ali je v okoliščinah, kakršne so v obravnavani zadevi, ko fizična oseba opravlja ekonomsko dejavnost z opravljanjem več svobodnih poklicev in z oddajanjem nepremičnine v najem, s čimer trajno dosega dohodek, z določbami člena 288[(1)], točka 4, Direktive Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost, objavljene v Uradnem listu Evropske unije (UL EU), serija L, št. 347, z dne 11. decembra 20061 , naložena identifikacija določene poslovne dejavnosti kot glavne dejavnosti za namen preverjanja, ali se dajanje v najem lahko opredeli kot njena postranska transakcija, in v primeru pritrdilnega odgovora, na podlagi katerih meril se lahko identificira navedena glavna dejavnost, ali pa je treba [zgoraj navedene določbe] razlagati tako, da so „glavna dejavnost“ vse poslovne dejavnosti, ki skupaj tvorijo ekonomsko dejavnost fizične osebe?

Ali v primeru, ko nepremičnina, ki jo fizična oseba odda v najem tretji osebi, ni namenjena in uporabljena za opravljanje ostale ekonomske dejavnosti te fizične osebe, in posledično ni mogoče določiti povezave med [nepremičnino, oddano v najem] in izvajanjem različnih dejavnosti zadevne fizične osebe, določbe člena 288[(1)], točka 4, Direktive Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost, objavljene v Uradnem listu Evropske unije (UL EU), serija L, št. 347, z dne 11. decembra 2006, omogočajo opredelitev transakcije oddajanja v najem kot „postranske transakcije“, tako da se posledično ta postranska transakcija izključi iz izračuna letnega prometa, ki je osnova za uporabo posebne ureditve oprostitve za mala podjetja?

Ali je v primeru, opisanem v drugem vprašanju, za opredelitev transakcije oddajanja v najem kot „postranske“ transakcije, pomembno to, da je bila opravljena v korist tretje osebe, ki je pravna oseba, v kateri ima fizična oseba status družbenika in poslovodje, pri čemer ima [ta pravna oseba] sedež v zadevni nepremičnini ter opravlja poslovno dejavnost, ki je enaka [poslovni dejavnosti] zadevne fizične osebe?

____________

1 UL 2006, L 347, str. 1.