Language of document :

Жалба, подадена на 23 ноември 2018 г. от Bank for Development and Foreign Economic Affairs (Vnesheconombank) срещу решението, постановено от Общия съд (шести състав) на 13 септември 2018 г. по дело T-737/14, Vnesheconombank (VEB)/Съвет

(Дело C-731/18 P)

Език на производството: испански

Страни

Жалбоподател: Bank for Development and Foreign Economic Affairs (Vnesheconombank) (представители: J. Viñals Camallonga и J. Iriarte Ángel, адвокати)

Други страни в производството: Съвет на Европейския съюз, Европейска комисия

Искания

да се отмени решението на Общия съд (шести състав) от 13 септември 2018 г. по дело T-737/14,

да се реши окончателно спорът, като се уважат исканията на жалбоподателя, направени в първоинстанционното производство, а именно да се отменят член 1 от Решение 2014/512/ОВППС1 от 31 юли 2014 г., член 5 от Регламент (ЕС) № 833/20142 от 31 юли 2014 г., новият член 1 според Решение 2014/659/ОВППС3 от 8 септември 2014 г. и новият член 5 според Регламент (ЕС) № 960/20144 от 8 септември 2014 г., доколкото се отнасят до VEB, и да се заличи името му от съответните приложения към цитираните разпоредби, в които то е посочено.

да се осъди Съветът да заплати съдебните разноски по двете производства.

Основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си жалбоподателят изтъква четири основания за отмяна:

Грешка при прилагане на правото, тъй като в обжалваното съдебно решение се посочва неправилно, че Съветът е изпълнил задължението си за мотивиране.

Грешка при прилагане на правото, тъй като в обжалваното съдебно решение се посочва неправилно, че не е налице явна грешка в преценката на фактите, на които се основават релевантните разпоредби от спорните актове. Това представлява и злоупотреба с власт.

Грешка при прилагане на правото, тъй като в обжалваното съдебно решение се посочва неправилно, че е зачетено правото на ефективна съдебна защита.

Грешка при прилагане на правото, тъй като в обжалваното съдебно решение се посочва неправилно, че е зачетено правото на собственост на VEB. Това представлява и нарушение на принципа на равенство.

____________

1     Решение 2014/512/ОВППС на Съвета от 31 юли 2014 година относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна (ОВ L 229, 2014 г., стр. 13).

2     Регламент (ЕС) № 833/2014 на Съвета от 31 юли 2014 година относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна (ОВ L 229, 2014 г., стр. 1).

3     Решение 2014/659/ОВППС на Съвета от 8 септември 2014 година за изменение на Решение 2014/512/ОВППС относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна (ОВ L 271, 2014 г., стр. 54).

4     Регламент (ЕС) № 960/2014 на Съвета от 8 септември 2014 година за изменение на Регламент (ЕС) № 833/2014 относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна (ОВ L 271, 2014 г., стр. 3).