Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 23. listopadu 2018 Bank for Development and Foreign Economic Affairs (Vněšekonombank) proti rozsudku Tribunálu (šestého senátu) vydanému dne 13. září 2018 ve věci T-737/14, Vněšekonombank (VEB) v. Rada

(Věc C-731/18 P)

Jednací jazyk: španělština

Účastnice řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (navrhovatelka): Bank for Development and Foreign Economic Affairs (Vněšekonombank) (zástupci: J. Viñals Camallonga a J. Iriarte Ángel, advokáti)

Další účastnice řízení:

Rada Evropské unie,

Evropská komise

Návrhová žádání

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (navrhovatelka) navrhuje, aby Soudní dvůr:

zrušil rozsudek Tribunálu (šestého senátu) ze dne 13. září 2018 ve věci T-737/14;

vydal sám konečné rozhodnutí ve věci v tom smyslu, že vyhoví návrhovým žádáním žalobkyně (nyní navrhovatelky) vzneseným v žalobě, a tedy zrušil článek 1 rozhodnutí 2014/512/SZBP1 ze dne 31. července 2014, článek 5 nařízení (EU) č. 833/2014/SZBP2 ze dne 31. července 2014, nový článek 1 podle rozhodnutí 2014/659/SZBP3 ze dne 8. září 2014 a nový článek 5 podle nařízení (EU) č. 960/2014/SZBP4 ze dne 8. září 2014, v rozsahu, v němž se tato ustanovení týkají VEB, a odstranil její název z příslušných příloh uvedených rozhodnutí a nařízení;

uložil Radě náhradu nákladů řízení v obou stupních.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Na podporu svého kasačního opravného prostředku předkládá navrhovatelka čtyři důvody:

Nesprávné právní posouzení spočívající v nesprávném závěru, uvedeném v napadeném rozsudku, že Rada splnila svou povinnost uvést odůvodnění.

Nesprávné právní posouzení spočívající v nesprávném závěru, uvedeném v napadeném rozsudku, že nedošlo k nesprávnému posouzení skutkového stavu, z nějž vycházejí relevantní ustanovení napadených aktů. Uvedené má dopad i na zneužití pravomoci.

Nesprávné právní posouzení spočívající v nesprávném závěru, uvedeném v napadeném rozsudku, že bylo respektováno právo na účinnou soudní ochranu.

Nesprávné právní posouzení spočívající v nesprávném závěru, uvedeném v napadeném rozsudku, že bylo respektováno právo VEB na vlastnictví. Uvedené má dopad i na porušení zásady rovnosti.

____________

1     Rozhodnutí Rady 2014/512/SZBP ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině (Úř. věst. 2014, L 229, s. 13)

2     Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině (Úř. věst. 2014, L 229, s. 1)

3     Rozhodnutí Rady 2014/659/SZBP ze dne 8. září 2014, kterým se mění rozhodnutí 2014/512/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině (Úř. věst. 2014, L 271, s. 54)

4     Nařízení Rady (EU) č. 960/2014 ze dne 8. září 2014, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině (Úř. věst. 2014, L 271, p. 3)