Language of document :

Appel iværksat den 23. november 2018 af Bank for Development and Foreign Economic Affairs (Vnesheconombank) til prøvelse af dom afsagt af Retten (Sjette Afdeling) den 13. september 2018 i sag T-737/14, Vnesheconombank (VEB) mod Rådet

(Sag C-731/18 P)

Processprog: spansk

Parter

Appellant: Bank for Development and Foreign Economic Affairs (Vnesheconombank) (ved abogados J. Viñals Camallonga og J. Iriarte Ángel)

De andre parter i appelsagen: Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Kommissionen

Appellanten har nedlagt følgende påstande

Dom afsagt af Retten (Sjette Afdeling) den 13. september 2018 i sag T-737/14 ophæves.

Tvisten påkendes endeligt ved at tiltræde de anbringender, som appellanten fremsatte i første instans, dvs. artikel 1 i afgørelse 2014/512/FUSP 1 af 31. juli 2014, artikel 5 i forordning (EU) nr. 833/2014 2 af 31. juli 2014, den nye artikel 1 i henhold til afgørelse 2014/659/FUSP 3 af 8. september 2014 og den nye artikel 5 i henhold til forordning (EU) nr. 960/2014 4 af 8. september 2014 annulleres, for så vidt som disse retsakter vedrører VEB, og appellantens navn fjernes fra de bilag til de nævnte retsakter, hvor det er angivet.

Rådet tilpligtes at betale sagsomkostningerne for begge instanser.

Anbringender og væsentligste argumenter

Appellanten har til støtte for appellen fremsat fire appelanbringender:

Med det første gøres det gældende, at Retten begik en retlig fejl, for så vidt som den med urette fastslog, at Rådet havde iagttaget sin begrundelsespligt.

Med det andet gøres det gældende, at Retten med urette fastslog, at der ikke blev anlagt noget åbenbart urigtigt skøn med hensyn til de faktiske omstændigheder, som de relevante bestemmelser i de omtvistede retsakter er støttet på. Dette udgør ligeledes magtfordrejning.

Med det tredje gøres det gældende, at Retten med urette fastslog, at retten til en effektiv domstolsprøvelse var blevet iagttaget.

Med det fjerde gøres det gældende, at Retten med urette fastslog, at VEB’s ejendomsret var blevet iagttaget. Dette udgør ligeledes en tilsidesættelse af ligebehandlingsprincippet.

____________

1     Rådets afgørelse 2014/512/FUSP af 31.7.2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine (EUT 2014, L 229, s. 13).

2     Rådets forordning (EU) nr. 833/2014 af 31.7.2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine (EUT 2014, L 229, s. 1).

3     Rådets afgørelse 2014/659/FUSP af 8.9.2014 om ændring af afgørelse 2014/512/FUSP om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine (EUT 2014, L 271, s. 54).

4     Rådets forordning (EU) nr. 960/2014 af 8.9.2014 om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine (EUT 2014, L 271, s. 3).