Language of document :

Bank for Development and Foreign Economic Affairsʼi (Vnesheconombank) 23. novembril 2018 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kuues koda) 13. septembri 2018. aasta otsuse peale kohtuasjas T-737/14: Vnesheconombank (VEB) versus nõukogu

(kohtuasi C-731/18 P)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Pooled

Apellant: Bank for Development and Foreign Economic Affairs (Vnesheconombank) (esindajad: advokaadid J. Viñals Camallonga ja J. Iriarte Ángel)

Teised menetlusosalised:

Euroopa Liidu Nõukogu,

Euroopa Komisjon

Apellandi nõuded

Tühistada Üldkohtu (kuues koda) 13. septembri 2018. aasta otsus kohtuasjas T-737/14.

Teha kohtuasjas lõplik otsus, rahuldades hageja (praegu apellant) nõuded esimeses kohtuastmes; st tühistada 31. juuli 2014. aasta otsuse 2014/512/ÜVJP1 artikkel 1, 31. juuli 2014. aasta määruse nr 833/20142 artikkel 5, 8. septembri 2014. aasta otsuse 2014/659/PESC3 järgne uus artikkel 1 ja 8. septembri 2014. aasta määruse (EL) 960/20144 järgne uus artikkel 5, VEBd puudutavas osas ja kõrvaldada tema nimi viidatud sätete vastavatest lisadest, kuhu see on kantud.

Mõista mõlema kohtuastme kohtukulud välja nõukogult.

Väited ja peamised argumendid

Apellatsioonkaebuse põhjenduseks esitab apellant neli väidet:

Üldkohus on õigusnormi rikkunud, sedastades ekslikult, et nõukogu on täitnud oma põhjendamiskohustust.

Üldkohus on õigusnormi rikkunud, sedastades ekslikult, et ei ole tehtud ilmset viga nende asjaolude hindamisel, millele vaidlustatud aktide asjassepuutuvad sätted tuginesid. See kujutab endast ka võimu kuritarvitamist.

Üldkohus on õigusnormi rikkunud, sedastades ekslikult, et tõhusa kohtuliku kaitse õigust on järgitud.

Üldkohus on õigusnormi rikkunud, sedastades ekslikult, et VEB omandiõigust on järgitud. See kujutab endast ka võrdsuse põhimõtte rikkumist.

____________

1     Nõukogu , 31. juuli 2014. aasta otsus 2014/512/ÜVJP, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Venemaa tegevusega, mis destabiliseerib olukorda Ukrainas (ELT 2014, L 229, lk 13)

2     Nõukogu 31. juuli 2014. aasta määrus (EL) nr 833/2014, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Venemaa tegevusega, mis destabiliseerib olukorda Ukrainas (ELT 2014, L 229, lk 1)

3     Nõukogu 8. septembri 2014. aasta otsus 2014/659/ÜVJP, millega muudetakse otsust 2014/512/ÜVJP, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Venemaa tegevusega, mis destabiliseerib olukorda Ukrainas (ELT 2014, L 271, lk 54)

4     Nõukogu 8. septembri 2014. aasta määrus (EL) nr 960/2014, millega muudetakse määrust (EL) nr 833/2014, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Venemaa tegevusega, mis destabiliseerib olukorda Ukrainas (ELT 2014, L 271, lk 3)