Language of document :

Valitus, jonka Bank for Development and Foreign Economic Affairs (Vnesheconombank) on tehnyt 23.11.2018 unionin yleisen tuomioistuimen (kuudes jaosto) asiassa T-737/14, Vnesheconombank (VEB) v. neuvosto, 13.9.2018 antamasta tuomiosta

(asia C-731/18 P)

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Asianosaiset

Valittaja: Bank for Development and Foreign Economic Affairs (Vnesheconombank) (edustajat: J. Viñals Camallonga y J. Iriarte Ángel, abogados)

Muut osapuolet:

Euroopan unionin neuvosto, Euroopan komissio

Vaatimukset

Unionin yleisen tuomioistuimen (kuudes jaosto) asiassa T-737/14 13.9.2018 antama tuomio on kumottava

asia on ratkaistava lopullisesti hyväksymällä valittajan ensimmäisessä oikeusasteessa esittämät vaatimukset eli kumoamalla 31.7.2014 annetun päätöksen 2014/512/PESC1 1 artikla, 31.7.2014 annetun asetuksen (EU) N:o 833/20142 5 artikla, 8.9.2014 annetun päätöksen 2014/659/PESC3 mukainen uusi 1 artikla ja 8.9.2014 annetun asetuksen (EU) N:o 960/20144 mukainen uusi 5 artikla niiltä osin kuin ne koskevat VEB:tä ja poistamalla sen nimi mainittujen säännösten liitteistä, joissa se mainitaan

neuvosto on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut molemmissa oikeusasteissa.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Valittaja esittää valituksensa tueksi neljä valitusperustetta:

1.    Oikeudellinen virhe, joka liittyy siihen, että unionin yleinen tuomioistuin totesi virheellisesti, että neuvosto on noudattanut perusteluvelvollisuuttaan.

2.    Oikeudellinen virhe, joka liittyy siihen, että unionin yleinen tuomioistuin totesi virheellisesti, ettei tosiseikkoja, joihin riidanalaisten toimien asian kannalta merkitykselliset säännökset perustuvat, ole arvioitu ilmeisen virheellisesti. Samalla harkintavaltaa on käytetty väärin.

3.    Oikeudellinen virhe, joka liittyy siihen, että unionin yleinen tuomioistuin totesi virheellisesti, että oikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan on noudatettu.

4.    Oikeudellinen virhe, joka liittyy siihen, että unionin yleinen tuomioistuin totesi virheellisesti, että VEB:n oikeutta omaisuuteen on noudatettu. Samalla on loukattu yhdenvertaisuusperiaatetta.

____________

1 Rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan tilannetta epävakauttavien Venäjän toimien johdosta 31.7.2014 annettu neuvoston päätös 2014/512/PESC (EUVL 2014, L 229, s. 13).

2 Rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan tilannetta epävakauttavien Venäjän toimien johdosta 31.7.2014 annettu neuvoston asetus (EU) N:o 833/2014 (EUVL 2014, L 229, s. 1).

3 Rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan tilannetta epävakauttavien Venäjän toimien johdosta annetun päätöksen 2014/512/YUTP muuttamisesta 8.9.2014 annettu neuvoston päätös 2014/659/YUTP (EUVL 2014, L 271, s. 54).

4 Rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan tilannetta epävakauttavien Venäjän toimien johdosta annetun asetuksen (EU) N:o 833/2014 muuttamisesta 8.9.2014 annettu neuvoston asetus (EU) N:o 960/2014 (EUVL 2014, L 271, s. 3).