Language of document :

Apelācijas sūdzība, ko 2018. gada 23. novembrī Bank for Development and Foreign Economic Affairs (Vnesheconombank) iesniedza par Vispārējās tiesas (sestā palāta) 2018. gada 13. septembra spriedumu lietā T-737/14 Vnesheconombank (VEB)/Padome

(Lieta C-731/18 P)

Tiesvedības valoda – spāņu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Bank for Development and Foreign Economic Affairs (Vnesheconombank) (pārstāvji: J. Viñals Camallonga un J. Iriarte Ángel, advokāti)

Pārējie lietas dalībnieki: Eiropas Savienības Padome, Eiropas Komisija

Prasījumi

atcelt Vispārējās tiesas (sestā palāta) 2018. gada 13. septembra spriedumu lietā T-737/14;

galīgi izspriest šo lietu, apmierinot prasījumus, ko tagad apelācijas sūdzību iesniegusī prasītāja bija cēlusi pirmajā instancē, proti, atcelt 2014. gada 31. jūlija Lēmuma 2014/512/KĀDP 1 1. pantu, 2014. gada 31. jūlija Regulas (ES) Nr. 833/2014 2 5. pantu, jauno minētā lēmuma 1. pantu 2014. gada 8. septembra Lēmuma 2014/659/KĀDP 3 redakcijā un jauno minētās regulas 5. pantu 2014. gada 8. septembra Regulas (ES) Nr. 960/2014 4 redakcijā, ciktāl tie attiecas uz VEB, un izslēgt prasītājas nosaukumu no minētajās tiesību normās paredzētajiem pielikumiem, kuros tas ir ietverts;

piespriest Padomei atlīdzināt abās instancēs radušos tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības pamatošanai prasītāja izvirza četrus apelācijas pamatus:

Kļūda tiesību piemērošanā, jo spriedumā ir kļūdaini apgalvots, ka Padome esot izpildījusi savu pienākumu norādīt pamatojumu.

Kļūda tiesību piemērošanā, jo spriedumā ir kļūdaini apgalvots, ka neesot acīmredzamas kļūdas to faktu vērtējumā, uz kuriem ir balstītas attiecīgās apstrīdēto tiesību aktu normas. Šāda rīcība ir kvalificējama arī par pilnvaru nepareizu izmantošanu.

Kļūda tiesību piemērošanā, jo spriedumā ir kļūdaini apgalvots, ka esot ievērotas tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību tiesā.

Kļūda tiesību piemērošanā, jo spriedumā ir kļūdaini apgalvots, ka esot ievērotas VEB tiesības uz īpašumu. Šāda rīcība ir kvalificējama arī par vienlīdzības principa pārkāpumu.

____________

1     Padomes Lēmums 2014/512/KĀDP (2014. gada 31. jūlijs) par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā (OV 2014, L 229, 13. lpp.).

2     Padomes Regula (ES) Nr. 833/2014 (2014. gada 31. jūlijs) par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā (OV 2014, L 229, 1. lpp.).

3     Padomes Lēmums 2014/659/KĀDP (2014. gada 8. septembris), ar ko groza Lēmumu 2014/512/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā (OV 2014, L 271, 54. lpp.).

4     Padomes Regula (ES) Nr. 960/2014 (2014. gada 8. septembris), ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā (OV 2014, L 271, 3. lpp.).