Language of document :

Hogere voorziening ingesteld op 23 november 2018 door Bank for Development and Foreign Economic Affairs (Vnesheconombank) tegen het arrest van het Gerecht (Zesde kamer) van 13 september 2018 in zaak T-737/14, Vnesheconombank (VEB) / Raad

(Zaak C-731/18 P)

Procestaal: Spaans

Partijen

Rekwirante: Bank for Development and Foreign Economic Affairs (Vnesheconombank) (vertegenwoordigers: J. Viñals Camallonga en J. Iriarte Ángel, advocaten)

Andere partijen in de procedure:

Raad van de Europese Unie

Europese Commissie

Conclusies

vernietiging van het arrest van het Gerecht (Zesde kamer) van 13 september 2018 in zaak T-737/14;

definitieve afdoening van de zaak overeenkomstig de door rekwirante in eerste aanleg geformuleerde vorderingen, namelijk nietigverklaring van artikel 1 van besluit 2014/512/GBVB van 31 juli 20141 , artikel 5 van verordening (EU) 833/2014 van 31 juli 20142 , het nieuwe artikel 1 volgens besluit 2014/659/PESC van 8 september 20143 en het nieuwe artikel 5 volgens verordening (EU) nr. 960/2014 van 8 september 20144 , voor zover zij VEB betreffen, en schrapping van haar naam uit de respectieve bijlagen bij de bovengenoemde bepalingen waarin zij is opgenomen;

verwijzing van de Raad in de kosten van de procedure in eerste aanleg en in hogere voorziening.

Middelen en voornaamste argumenten

Tot staving van haar hogere voorziening voert rekwirante vier middelen aan:

Onjuiste rechtsopvatting doordat het Gerecht ten onrechte heeft geoordeeld dat de Raad zijn motiveringsplicht is nagekomen.

Onjuiste rechtsopvatting doordat het Gerecht ten onrechte heeft geoordeeld dat er geen sprake is van een kennelijk onjuiste beoordeling van de feiten waarop de relevante bepalingen van de bestreden handelingen zijn gebaseerd. Dit vormt ook misbruik van bevoegdheid.

Onjuiste rechtsopvatting doordat het Gerecht ten onrechte heeft geoordeeld dat het recht op effectieve rechtsbescherming is geëerbiedigd.

Onjuiste rechtsopvatting doordat het Gerecht ten onrechte heeft geoordeeld dat het eigendomsrecht van VEB is geëerbiedigd. Dit komt ook neer op schending van het gelijkheidsbeginsel.

____________

1     Besluit 2014/512/GBVB van de Raad van 31 juli 2014 betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren (PB 2014, L 229, blz. 13).

2     Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad van 31 juli 2014 betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van de acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren (PB 2014, L 229, blz. 1).

3     Besluit 2014/659/GBVB van de Raad van 8 september 2014 tot wijziging van besluit 2014/512/GBVB betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren (PB 2014, L 271, blz. 54).

4     Verordening (EU) nr. 960/2014 van de Raad van 8 september 2014 tot wijziging van verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van de acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren (PB 2014, L 271, blz. 3).