Language of document :

Odwołanie od wyroku Sądu wydanego w dniu 13 września 2018 r. w sprawie T-737/14, Vnesheconombank (VEB) / Rada, wniesione w dniu 23 listopada 2018 r. przez Bank for Development and Foreign Economic Affairs (Vnesheconombank)

(Sprawa C-731/18 P)

Język postępowania: hiszpański

Strony

Wnoszący odwołanie: Bank for Development and Foreign Economic Affairs (Vnesheconombank) (przedstawiciele: J. Viñals Camallonga i J. Iriarte Ángel, abogados)

Druga strona postępowania: Rada Unii Europejskiej, Komisja Europejska

Żądania wnoszącego odwołanie

stwierdzenie nieważności wyroku Sądu (szósta izba) z dnia 13 września 2018 r. w sprawie T-737/14;

ostateczne rozstrzygnięcie sporu poprzez uwzględnienie żądań skarżącego, obecnie będącego wnoszącym odwołanie, podniesionych w postępowaniu w pierwszej instancji; to znaczy stwierdzenie nieważności art. 1 decyzji 2014/512/WPZiB1 z dnia 31 lipca 2014 r., art. 5 rozporządzenia (UE) 833/20142 z dnia 31 lipca 2014 r., nowego art. 1 w brzemieniu nadanym decyzją 2014/659/WPZiB3 z dnia 8 września 2014 r. i nowego art. 5 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem (UE) 960/20144 z dnia 8 września 2014 r. w zakresie, w jakim dotyczą one VEB, i wykreślenie jego nazwy z odpowiednich załączników do wymienionych przepisów, w których to załącznikach nazwa ta została ujęta.

obciążenie Rady kosztami poniesionymi w obu instancjach.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie odwołania wnoszący je podnosi cztery zarzuty:

Naruszenie prawa w zakresie, w jakim w wyroku błędnie stwierdzono, że Rada wywiązała się z obowiązku uzasadnienia.

Naruszenie prawa w zakresie, w jakim w wyroku błędnie stwierdzono, że brak jest oczywistego błędu w ocenie okoliczności faktycznych, na których opierają się odpowiednie przepisy zaskarżonych aktów. Stanowi to także nadużycie władzy.

Naruszenie prawa w zakresie, w jakim w wyroku błędnie stwierdzono, że poszanowano prawo do skutecznej ochrony sądowej.

Naruszenie prawa w zakresie, w jakim w wyroku błędnie stwierdzono, że poszanowano prawo własności VEB. Stanowi to także naruszenie zasady równości.

____________

1      (Dz.U. 2014, L 229, s. 13).

2     Rozporządzenie Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.U. 2014, L 229, s. 1)

3     Decyzja Rady 2014/659/WPZiB z dnia 8 września 2014 r. zmieniająca decyzję 2014/512/WPZiB dotyczącą środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.U. 2014, L 271, s. 54).

4     Rozporządzenie Rady (UE) nr 960/2014 z dnia 8 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 833/2014 dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.U. 2014, L 271, s. 3).