Language of document :

Odvolanie podané 23. novembra 2018: Bank for Development and Foreign Economic Affairs (Vnesheconombank) proti rozsudku Všeobecného súdu (šiesta komora) z 13. septembra 2018 vo veci T-737/14, Vnesheconombank (VEB)/Rada

(vec C-731/18 P)

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Odvolateľka: Bank for Development and Foreign Economic Affairs (Vnesheconombank) (v zastúpení: J. Viñals Camallonga a J. Iriarte Ángel, advokáti)

Ďalší účastníci konania: Rada Európskej únie, Európska komisia

Návrhy odvolateľky

zrušiť rozsudok Všeobecného súdu (šiesta komora) z 13. septembra 2018, Vnesheconombank/Rada (T-737/14, neuverejnený, EU:T:2018:543),

rozhodnúť s konečnou platnosťou vo veci a vyhovieť návrhom odvolateľky podaným v prvostupňovom konaní, teda zrušiť článok 1 rozhodnutia Rady 2014/512/SZBP1 z 31. júla 2014, článok 5 nariadenia Rady (EÚ) č. 833/20142 z 31. júla 2014, nový článok 1 rozhodnutia Rady 2014/659/SZBP3 z 8. septembra 2014 a nový článok 5 nariadenia Rady (EÚ) č. 960/20144 z 8. septembra 2014 v rozsahu v akom sa týkajú VEB a odstrániť jej meno z príloh citovaných ustanovení, ak sa tam uvádza,

uložiť Rade povinnosť nahradiť trovy konania na oboch stupňoch.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojho odvolania odvolateľka uvádza štyri odvolacie dôvody:

1.    Nesprávne právne posúdenie, keďže Všeobecný súd mylne uvádza, že Rada splnila svoju povinnosť odôvodnenia.

2.    Nesprávne právne posúdenie, keďže Všeobecný súd mylne uvádza, že nedošlo k zjavne nesprávnemu posúdeniu skutkových okolností z ktorých vychádzajú relevantné ustanovenia napadnutých aktov. Toto predstavuje tiež zneužitie právomoci.

3.    Nesprávne právne posúdenie, keďže Všeobecný súd mylne tvrdil, že bolo dodržané právo na účinnú súdnu ochranu.

4.    Nesprávne právne posúdenie, keďže Všeobecný súd mylne tvrdil, že vlastnícke právo VEB bolo rešpektované. Toto predstavuje tiež zneužitie právomoci.

____________

1 Rozhodnutie Rady 2014/512/SZBP z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine (Ú. v. EÚ L 229, 2014, s. 13).

2 Nariadenie Rady (EÚ) č. 833/2014 z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine (Ú. v. EÚ L 229, 2014, s. 1).

3 Rozhodnutie Rady 2014/659/SZBP z 8. septembra 2014, ktorým sa mení rozhodnutie 2014/512/SZBP o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine (Ú. v. EÚ L 271, 2014, s. 54).

4 Nariadenie Rady (EÚ) č. 960/2014 z 8. septembra 2014, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 833/2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine (Ú. v. EÚ L 271, 2014, s. 3).