Language of document :

Överklagande ingett den 23 november 2018 av Bank for Development and Foreign Economic Affairs (Vnesheconombank) av den dom som tribunalen (sjätte avdelningen) meddelade den 13 september 2018 i mål T-737/14, Vnesheconombank (VEB) mot rådet

(Mål C-731/18 P)

Rättegångsspråk: spanska

Parter

Klagande: Bank for Development and Foreign Economic Affairs (Vnesheconombank) (ombud: J. Viñals Camallonga och J. Iriarte Ángel, abogados)

Övriga parter i målet:

Europeiska unionens råd,

Europeiska kommissionen

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

upphäva den dom som tribunalen (sjätte avdelningen) meddelade den 13 september 2018 i mål T-737/14,

slutligt avgöra tvisten genom att bifalla de yrkanden som framställdes av sökanden i första instans, numera klaganden, nämligen genom att ogiltigförklara artikel 1 i beslut 2014/512/Gusp av den 31 juli 2014,1 artikel 5 i förordning (EU) nr 833/2014 av den 31 juli 2014,2 nya artikel 1 enligt beslut 2014/659/Gusp av den 8 september 20143 och nya artikel 5 enligt förordning (EU) nr 960/2014 av den 8 september 2014,4 i den del dessa rättsakter avser VEB, samt förordna om att bolagets namn ska tas bort från de bilagor till nämnda bestämmelser där bolagets namn anges, och

förplikta rådet att ersätta de rättegångskostnader som uppkommit i båda instanserna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sitt överklagande åberopar klaganden fyra grunder:

Felaktig rättstillämpning genom att det i domen felaktigt slås fast att rådet har uppfyllt sin motiveringsskyldighet.

Felaktig rättstillämpning genom att det i domen felaktigt slås fast att det inte har gjorts en uppenbart oriktig bedömning av de faktiska omständigheter som de relevanta bestämmelserna i de omtvistade rättsakterna grundas på, vilket även utgör maktmissbruk.

Felaktig rättstillämpning genom att det i domen felaktigt slås fast att rätten till ett effektivt domstolsskydd har iakttagits.

Felaktig rättstillämpning genom att det i domen felaktigt slås fast att VEB:s rätt till egendom har iakttagits, vilket även utgör ett åsidosättande av likhetsprincipen.

____________

1 Rådets beslut 2014/512/Gusp av den 31 juli 2014 om restriktiva åtgärder med hänsyn till Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina (EUT L 229, 2014, s. 13).

2 Rådets förordning (EU) nr 833/2014 av den 31 juli 2014 om restriktiva åtgärder mot bakgrund av Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina (EUT L 229, 2014, s. 1).

3 Rådets beslut 2014/659/Gusp av den 8 september 2014 om ändring av beslut 2014/512/Gusp om restriktiva åtgärder med hänsyn till Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina (EUT L 271, 2014, s. 54).

4 Rådets förordning (EU) nr 960/2014 av den 8 september 2014 om ändring av förordning (EU) nr 833/2014 om restriktiva åtgärder mot bakgrund av Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina (EUT L 271, 2014, s. 3).