Language of document :

Решение на Съда (пленум) от 10 декември 2018 г. (преюдициално запитване от Court of Session (Scotland) — Обединеното кралство) — Andy Wightman и др./Secretary of State for Exiting the European Union

(Дело C-621/18)1

(Преюдициално запитване — Член 50 ДЕС — Нотификация от държава членка за намерението ѝ да се оттегли от Европейския съюз — Последици от нотификацията — Право на едностранно оттегляне на нотификацията — Условия)

Език на производството: английски

Запитваща юрисдикция

Court of Session (Scotland), Edinburgh

Страни в главното производство

Жалбоподатели: Andy Wightman, Ross Greer, Alyn Smith, David Martin, Catherine Stihler, Jolyon Maugham, Joanna Cherry

Ответник: Secretary of State for Exiting the European Union

Встъпили страни: Chris Leslie, Tom Brake

Диспозитив

Член 50 ДЕС трябва да се тълкува в смисъл, че когато държава членка е нотифицирала Европейския съвет по реда на този член за намерението си да се оттегли от Европейския съюз, посоченият член допуска, докато не влезе в сила споразумение за оттегляне между нея и Европейския съюз, а при липса на такова споразумение — докато не изтече двугодишният срок по член 50, параграф 3 ДЕС, както евентуално е продължен съгласно този параграф, посочената държава членка по еднозначен и безусловен начин да оттегли едностранно тази нотификация с писмено изявление до Европейския съвет, след като е взела решението за оттегляне на нотификацията в съответствие с конституционните си изисквания. С такова оттегляне на нотификацията се потвърждава принадлежността на тази държава членка към Европейския съюз при непроменени условия по отношение на статута ѝ на държава членка, като оттеглянето на нотификацията слага край на процедурата по оттегляне от Съюза.

____________

1 ОВ C 445, 10.12.2018 г.