Language of document :

Domstolens dom (plenum) av den 10 december 2018 (begäran om förhandsavgörande från Court of Session (Scotland), Edinburgh – Förenade kungariket) – Andy Wightman m.fl. mot Secretary of State for Exiting the European Union

(Mål C-621/18)(1 )

(Begäran om förhandsavgörande – Artikel 50 FEU – En medlemsstats anmälan av sin avsikt att utträda ur Europeiska unionen – Konsekvenser av anmälan – Rätt till ensidig återkallelse av anmälan – Villkor)

Rättegångsspråk: engelska

Hänskjutande domstol

Court of Session (Scotland), Edinburgh

Parter i målet vid den nationella domstolen

Kärande: Andy Wightman, Ross Greer, Alyn Smith, David Martin, Catherine Stihler, Jolyon Maugham, Joanna Cherry

Svarande: Secretary of State for Exiting the European Union

Ytterligare deltagare i rättegången: Chris Leslie, Tom Brake

Domslut

Artikel 50 FEU ska tolkas så, att en medlemsstat, som i enlighet med den bestämmelsen har anmält sin avsikt att utträda ur unionen till Europeiska rådet, har rätt att – så länge utträdesavtalet mellan medlemsstaten och unionen inte har trätt i kraft eller, om något sådant avtal inte föreligger, så länge den tvåårsfrist som avses i artikel 50.3 FEU, och som eventuellt kan ha förlängts i enlighet med denna punkt, inte har löpt ut – ensidigt återkalla sin anmälan om det sker på ett entydigt och ovillkorligt sätt och återkallelsen skriftligen tillställs Europeiska rådet, efter det att den berörda medlemsstaten har fattat ett beslut om återkallelse i enlighet med sina konstitutionella bestämmelser. En sådan återkallelse syftar till att bekräfta medlemsstatens anslutning till unionen under oförändrade villkor vad gäller dess ställning som medlemsstat, och nämnda återkallelse innebär att utträdesförfarandet är avslutat.

____________

(1 ) EUT C 445, 10.12.2018.