Language of document :

Жалба, подадена на 14 август 2018 г. от Emcur Gesundheitsmittel aus Bad Ems GmbH срещу решението на Общия съд (девети състав), постановено на 14 юни 2018 г. по дело T-165/17 — Emcur/EUIPO

(Дело C-533/18 P)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Emcur Gesundheitsmittel aus Bad Ems GmbH (представител: K. Bröcker, Rechtsanwalt)

Друга страна в производството: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)

С определение от 8 януари 2019 г. Съдът (десети състав) обяви жалбата за недопустима.

____________