Language of document :

Odwołanie od wyroku Sądu (dziewiąta izba) wydanego w dniu 14 czerwca 2018 r. w sprawie T-165/17, Emcur / EUIPO, wniesione w dniu 14 sierpnia 201 r. przez Emcur Gesundheitsmittel aus Bad Ems GmbH

(Sprawa C-533/18 P)

Język postępowania: angielski

Strony

Wnoszący odwołanie: Emcur Gesundheitsmittel aus Bad Ems GmbH (przedstawiciel: K. Bröcker, Rechtsanwalt)

Druga strona postępowania: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej

Postanowieniem z dnia 8 stycznia 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości (dziesiąta izba) uznał odwołanie za niedopuszczalne.

____________