Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Sąd Rejonowy w Chełmnie (Polsko) dne 29. října 2018 – Centraal Justitieel Incassobureau, Ministerie van Veiligheid en Justitie (CJIB) v. ZP

(Věc C-671/18)

Jednací jazyk: polština

Předkládající soud

Sąd Rejonowy w Chełmnie

Účastníci původního řízení

Žalobce: Centraal Justitieel Incassobureau, Ministerie van Veiligheid en Justitie (CJIB)

Žalovaný: ZP

Předběžné otázky

1.    Mají být čl. 7 odst. 2 písm. i) bod iii) a čl. 20 odst. 3 rámcového rozhodnutí Rady 2005/214/SVV ze dne 24. února 2005 o uplatňování zásady vzájemného uznávání peněžitých trestů a pokut1 , ve znění rámcového rozhodnutí Rady 2009/299/SVV ze dne 26. února 20092 (dále jen „rámcové rozhodnutí“), vykládány v tom smyslu, že opravňují soud odmítnout vykonat rozhodnutí orgánu vydávajícího státu jiného než soud, pokud zjistí, že při doručení tohoto rozhodnutí bylo porušeno právo účastníka řízení na účinnou soudní ochranu?

2.    Konkrétně, může být základem pro odmítnutí zjištění, že přes dodržení pravidel pro doručování platných ve vydávajícím státě a lhůt pro napadení rozhodnutí, o němž hovoří čl. 1 písm. a) body ii) a iii) rámcového rozhodnutí 2005/214/SVV, neměl účastník řízení s bydlištěm ve vykonávajícím státě ve fázi předcházející projednání věci před soudem zajištěnou skutečnou a účinnou možnost ochrany svých práv, protože neměl dostatečnou lhůtu pro odpovídající reakci na oznámení o uložení trestu?

3.    Je v souladu s článkem 3 rámcového rozhodnutí 2005/214/SVV, aby rozsah právní ochrany poskytované osobám, vůči kterým má být uznán peněžitý trest, závisel na tom, zda má řízení o udělení trestu správní, přestupkovou nebo trestní povahu?

4.    Vzhledem k cílům a zásadám stanoveným v rámcovém rozhodnutí 2005/214/SVV, mimo jiné v jeho článku 3, jsou vykonatelná rozhodnutí jiných orgánů než soudů vydaná na základě právních předpisů vydávajícího státu, podle nichž za porušení dopravních předpisů nese odpovědnost osoba, na jejíž jméno je vozidlo registrováno, a rozhodnutí jsou tedy vydána pouze na základě informací získaných v rámci přeshraniční výměny údajů o registraci vozidla, aniž by se v dané věci provádělo jakékoli vyšetřování, včetně zjištění skutečného pachatele deliktu?

____________

1 Úř. věst. 2005, L 76, s. 16.    

2 Rámcové rozhodnutí Rady 2009/299/SVV ze dne 26. února 2009, kterým se mění rámcová rozhodnutí 2002/584/SVV, 2005/214/SVV, 2006/783/SVV, 2008/909/SVV a 2008/947/SVV a kterým se posilují procesní práva osob a podporuje uplatňování zásady vzájemného uznávání rozhodnutí na rozhodnutí vydaná v soudním jednání, kterého se dotyčná osoba nezúčastnila osobně (Úř. věst. 2009, L 81, s. 24).