Language of document :

2018 m. spalio 29 d. Sąd Rejonowy w Chełmnie (Lenkija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Centraal Justitieel Incassobureau, Ministerie van Veiligheid en Justitie (CJIB) / ZP

(Byla C-671/18)

Proceso kalba: lenkų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Sąd Rejonowy w Chełmnie

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovas: Centraal Justitieel Incassobureau, Ministerie van Veiligheid en Justitie (CJIB)

Atsakovas: ZP

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar 2005 m. vasario 24 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2005/214/TVR1 dėl abipusio pripažinimo principo taikymo finansinėms baudoms, iš dalies pakeisto 2009 m. vasario 26 d. Tarybos pamatiniu sprendimu 2009/299/TVR2 (toliau – pamatinis sprendimas), 7 straipsnio 2 dalies i punkto iii papunktis ir 20 straipsnio 3 dalis turi būti aiškinami taip, kad pagal šias nuostatas teismui suteikiama teisė atsisakyti vykdyti sprendimą priėmusios valstybės institucijos, kuri nėra teismas, sprendimą nustačius, kad jis buvo įteiktas pažeidžiant šalies teisę į veiksmingą teisminę gynybą?

2.    Visų pirma ar atsisakymas vykdyti sprendimą gali būti grindžiamas tuo, kad, nors ir buvo laikomasi sprendimą priėmusioje valstybėje galiojančių procedūrų, susijusių su įteikimu ir terminais, numatytais siekiant apskųsti sprendimą, nurodytą Tarybos pamatinio sprendimo 2005/214/TVR 1 straipsnio a punkto ii ir iii papunkčiuose, sprendimo vykdymo valstybėje gyvenančiai šaliai per procedūrą, vykusią iki bylos nagrinėjimo teisme, nebuvo užtikrinta reali ir veiksminga galimybė apginti savo teises, nesant pakankamai laiko tinkamai sureaguoti į pranešimą apie baudos paskyrimą?

3.    Ar pagal Tarybos pamatinio sprendimo 2005/214/TVR 3 straipsnio nuostatas asmenims, kurių atžvilgiu turi būti pripažinta finansinė bauda, suteikiamos teisinės apsaugos apimtis gali priklausyti nuo to, ar procedūra dėl baudos skyrimo yra administracinio, baudžiamojo nusižengimo ar baudžiamojo pobūdžio?

4.    Ar atsižvelgiant į tikslus ir principus, nustatytus Tarybos pamatiniame sprendime 2005/214/TVR, įskaitant jo 3 straipsnį, turi būti vykdomi neteisminių institucijų sprendimai, priimti remiantis sprendimą priėmusios valstybės teisės aktų nuostatomis, pagal kurias atsakomybė už kelių eismo taisyklių pažeidimą tenka asmeniui, kurio vardu yra registruota transporto priemonė, taigi sprendimai, priimami remiantis vien informacija, gauta pagal tarpvalstybinę keitimosi transporto priemonių registracijos duomenimis sistemą, netaikant jokios tyrimo procedūros šioje byloje, įskaitant faktinio pažeidėjo nustatymo procedūrą?

____________

1 OL L 76, p. 16.

2 2009 m. vasario 26 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2009/299/TVR, iš dalies keičiantis Pamatinius sprendimus 2002/584/TVR, 2005/214/TVR, 2006/783/TVR, 2008/909/TVR ir 2008/947/TVR ir stiprinantis asmenų procesines teises bei skatinantis tarpusavio pripažinimo principo taikymą sprendimams, priimtiems atitinkamam asmeniui asmeniškai nedalyvavus teisminiame nagrinėjime (OL L 81, p. 24).