Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 29. oktobrī iesniedza Sąd Rejonowy w Chełmnie (Polija) – Centraal Justitieel Incassobureau, Ministerie van Veiligheid en Justitie (CJIB)/ZP

(Lieta C-671/18)

Tiesvedības valoda – poļu

Iesniedzējtiesa

Sąd Rejonowy w Chełmnie

Pamatlietas puses

Prasītājs: Centraal Justitieel Incassobureau, Ministerie van Veiligheid en Justitie (CJIB)

Atbildētājs: ZP

Prejudiciālie jautājumi

Vai Padomes Pamatlēmuma 2005/214/TI (2005. gada 24. februāris) par savstarpējas atzīšanas principa piemērošanu attiecībā uz finansiālām sankcijām 1 redakcijas, kura grozīta ar Padomes Pamatlēmumu 2009/299/TI (2009. gada 26. februāris) 2 (turpmāk tekstā – “Pamatlēmums 2005/214/TI”), 7. panta 2. punkta i) apakšpunkta iii) punkts un 20. panta 3. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka tas ļauj tiesai atteikties izpildīt izdevējas valsts iestādes, kas nav tiesa, lēmumu, ja ir konstatēts, ka lēmuma izsniegšana ir notikusi, pārkāpjot puses tiesības efektīvi aizstāvēt savas tiesības tiesā?

It sevišķi, vai atteikšanas pamats var būt konstatējums, ka, neskatoties uz izdevējā valstī spēkā esošajām izsniegšanas procedūrām un pārsūdzības termiņiem attiecībā uz lēmumu, par kuru ir runa Pamatlēmuma 2005/214/TI 1. panta a) punkta ii) un iii) apakšpunktā, pusei, kura dzīvo lēmuma izpildes valstī, pirmstiesas procesā nebija nodrošināta reāla un efektīva tiesību aizsardzība nepietiekamā termiņa dēļ, lai atbilstoši reaģētu uz paziņojumu par sankcijas uzlikšanu?

Vai saskaņā ar Pamatlēmuma 2005/214/TI 3. panta noteikumiem tiesiskās aizsardzības apjoms, kas ir atzīts personām, attiecībā uz kurām ir jāpiemēro finansiāla sankcija, var būt atkarīgs no tā, vai finansiāla sankcija tiek uzlikta administratīvā procesā, administratīva pārkāpuma procesā vai kriminālprocesā?

Vai, ņemot vērā Pamatlēmumā 2005/214/TI, tostarp tā 3. pantā noteiktos mērķus un principus, ir izpildāmi ārpustiesas iestādes lēmumi, kas izdoti, pamatojoties uz lēmuma izdevējas valsts tiesību noteikumiem, kur atbildību par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem uzliek personai, uz kuru ir reģistrēts transportlīdzeklis, proti, lēmumi, kas izdoti, pamatojoties tikai uz pārrobežu transportlīdzekļu reģistrācijas datu apmaiņas sistēmas ietvaros iegūto informāciju, bez jebkādas izmeklēšanas procedūras šajā lietā, tostarp faktiska pārkāpuma izdarītāja noskaidrošanas?

____________

1 OV L 76, 16. lpp.

2 Padomes Pamatlēmums 2009/299/TI (2009. gada 26. februāris), ar ko groza Pamatlēmumus 2002/584/TI, 2005/214/TI, 2006/783/TI, 2008/909/TI un 2008/947/TI, tādējādi stiprinot personu procesuālās tiesības un veicinot savstarpējas atzīšanas principa piemērošanu attiecībā uz aizmuguriskiem nolēmumiem (OV L 81, 24. lpp.).