Language of document :

Жалба, подадена на 17 декември 2018 г. от Jean-François Jalkh срещу решението, постановено от Общия съд (седми състав) на 17 октомври 2018 г. по дело T-26/17, Jalkh/Парламент

(Дело C-792/18 P)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Jean-François Jalkh (представител: F. Wagner, avocat)

Друга страна в производството: Европейски парламент

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението от 17 октомври 2018 г. на седми състав на Общия съд на Европейския съюз (T-26/17)

и с оглед на това:

да се отмени решението на Европейския парламент от 22 ноември 2016 г.за приемане на доклад № A8-0319/2016 относно искането за отнемане на имунитета и привилегиите на Jean-François JALKH, член на ЕП,

да се определи по справедливост размерът на разноските, които жалбоподателят е направил в производството,

да се осъди Европейският парламент да заплати всички съдебни разноски.

Основания и основни доводи

Основания на жалбата: нарушение на правото на Съюза, грешка при прилагане на правото, грешка в правната квалификация на фактите и явна грешка в преценката.

По встъпителната част на решението

Обратно на това, което Общият съд твърдял в точка 21 от обжалваното решение, фактът, че на член на ЕП не е отнет парламентарният имунитет, не представлявал пречка страна по спора да заведе гражданско дело във Франция за обезщетение за непозволено увреждане (член 1240 от Code civil [Граждански кодекс на Франция]).

По първото разгледано от Общия съд основание

В анализа си Общият съд смесил две разпоредби. Точка З спадала към съображенията, свързани с отнасящия се до свободата на изразяване на мнение член 8 от Протокол № 7, а Общият съд изложил съображенията си по този въпрос в точки 44—46, позовавайки се на отнасящия се до имунитета и препращащ към релевантните национални разпоредби член 9 от Протокол № 7.

По второто и третото разгледано от Общия съд основание

Общият съд допуснал явна грешка в преценката, като приел, че работният документ на генерална дирекция за изследвания на Европейския парламент „Парламентарен имунитет в държавите членки на Европейската общност и в Европейския парламент, поредица „Право“ не е нормативен акт, като не взел предвид припомнените в него принципи и поради това неправилно преценил фактите по случая с оглед на член 9 от Протокол № 7.

По четвъртото разгледано от Общия съд основание

По съществуващата практика

Противно на твърдяното от Общия съд, съществувала установена практика на Парламента „исканията за снемане на парламентарен имунитет въз основа на факти, свързани с политическата дейност на членовете на ЕП, да се отхвърлят“, с оглед на която практика трябвало да се стигне до различно заключение относно снемането на парламентарния имунитет.

По fumus persecutionis

Съдебните органи не упражнявали какъвто и да било контрол относно партийния характер на сдруженията и Общият съд трябвало да вземе предвид това обстоятелство, което можел да установи от самия текст на Закона от 29 юли 1881 г.

От съобщението на Bureau National de Vigilance contre l’Antisémitisme Общият съд можел да установи партийния характер на това сдружение, което искало Front National да се разпадне и следователно било политически противник на Jean-François Jalkh.

Безспорно ставало въпрос за fumus persecutionis.

____________