Language of document :

Jean-François Jalkh’i 17. detsembril 2018 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (seitsmes koda) 17. oktoobri 2018. aasta otsuse peale kohtuasjas T-26/17: Jalkh versus parlament

(kohtuasi C-792/18 P)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Apellant: Jean-François Jalkh (esindaja: advokaat F. Wagner)

Teine menetlusosaline: Euroopa Parlament

Apellandi nõuded

tühistada Euroopa Liidu Üldkohtu seitsmenda koja 17. oktoobri 2018. aasta otsus kohtuasjas T-26/17;

Sellest tulenevalt:

tühistada Euroopa Parlamendi 22. novembri 2016. aasta otsus, millega võeti vastu aruanne nr A8-0319/2016 Euroopa Parlamendi liikme Jean-François Jalkh’i puutumatuse ja privileegide äravõtmise taotluse kohta;

määrata kindlaks apellandile menetluskulude katteks väljamõistetava summa suurus;

mõista kõik kohtukulud välja Euroopa Parlamendilt.

Väited ja peamised argumendid

Apellatsioonkaebuse väited puudutavad liidu õiguse rikkumist, õigusnormi rikkumist ja faktiliste asjaolude õiguslikul kvalifitseerimisel tehtud viga ning ilmset hindamisviga.

Kohtuasja sissejuhatavad märkused

Vastupidi vaidlustatud kohtuotsuse punktis 21 esitatud Üldkohtu kinnitusele ei võta see, kui parlamendiliikme puutumatust ära ei võeta, poolelt võimalust nõuda Prantsusmaal parlamendiliikmelt kahju hüvitamist ainult tsiviilõiguse alusel süü tõttu (tsiviilseadustiku artikkel 1240).

Esimene Üldkohtu analüüsitud väide

Üldkohtu analüüs põhineb kahe sätte segiajamisel. Punkt H on põhjenduskäigu osa, mis viitab protokolli nr 7 artiklile 8 arvamuste väljendamise kohta, samas kui Üldkohus esitab oma põhjendused sellel teemal punktides 44-46, osutades protokolli nr 7 puutumatust käsitlevale artiklile 9, mis viitab asjakohastele riigisisestele sätetele.

Teine ja kolmas Üldkohtu analüüsitud väide

Üldkohus jätab ilmse hindamisvea tõttu Euroopa Parlamendi teadusuuringute peadirektoraadi töödokumendile „Parlamendiliikme puutumatus Euroopa Ühenduse liikmesriikides ja Euroopa Parlamendis, õigusküsimuste seeria“ omistamast normatiivset väärtust ega võta arvesse selles meenutatud põhimõtteid, mille tulemusel antakse käesoleva asja asjaolusid arvestades protokolli nr 7 artiklile 9 väär hinnang.

Neljas Üldkohtu analüüsitud väide

Olemasolev õiguspraktika

Vastupidi Üldkohtu kinnitusele on olemas parlamendi väljakujunenud õiguspraktika, „mille kohaselt jäetakse rahuldamata parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotlused, mille aluseks on asjaolud, mis on seotud parlamendiliikmete poliitilise tegevusega“; see oleks pidanud viima Üldkohtu parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise küsimuses teistsugusele järeldusele.

Fumus persecutionis

Puudub õigusasutuste kontroll selle üle, kas assotsiatsioon on toetaja või mitte; Üldkohus oleks seda arvesse pidanud võtma ainuüksi 29. juuli 1881. aasta seaduse lugemisel.

Üldkohtul oli võimalik kontrollida Bureau National de Vigilance contre l’Antisémitisme’i teate analüüsiga seda, et Front National’i tegevuse lõpetamist nõudev assotsiatsioon on toetaja ja seega tegelikult Jean-François Jalkh’i poliitiline vastane.

Tegemist on fumus persecutionis’e selge juhtumiga.

____________