Language of document :

Odwołanie od wyroku Sądu (siódma izba) wydanego w dniu 17 października 2018 r. w sprawie T-26/17, Jalkh / Parlament wniesione w dniu 17 grudnia 2018 r. przez Jeana-Françoisa Jalkha

(Sprawa C-792/18 P)

Język postępowania: francuski

Strony

Wnoszący odwołanie: Jean-François Jalkh (przedstawiciel: adwokat F. Wagner)

Druga strona postępowania: Parlament Europejski

Żądania wnoszącego odwołanie

uchylenie wyroku wydanego w dniu 17 października 2018 r. przez siódmą izbę Sądu Unii Europejskiej (T-26/17);

a tym samym:

stwierdzenie nieważności decyzji Parlamentu Europejskiego z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania nr A8-3019/2016 w sprawie uchylenia immunitetu poselskiego Jeana-Françoisa JALKHA, posła do Parlamentu Europejskiego;

orzeczenie w przedmiocie kwoty, jaka ma zostać przyznana skarżącemu w odniesieniu do kosztów postępowania;

obciążenie Parlamentu Europejskiego całością kosztów postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Zarzuty odwołania dotyczą naruszenia prawa Unii, naruszenia prawa i błędnej kwalifikacji prawnej okoliczności faktycznych, a także oczywistego błędu w ocenie.

1. W przedmiocie uwag wstępnych wyroku

Wbrew temu, co twierdzi Sąd w pkt 21 zaskarżonego wyroku, nieuchylenie immunitetu parlamentarnego nie pozbawia strony możliwości dochodzenia we Francji naprawienia szkody wyłącznie na podstawie prawa cywilnego na zasadzie winy (art. 1240 kodeksu cywilnego) od posła.

2. W przedmiocie pierwszego zarzutu badanego przez Sąd

Analiza Sądu wynika z pomieszania dwóch przepisów. Punkt H jest częścią rozumowania w odniesieniu do art. 8 protokołu nr 7 w sprawie wyrażania opinii, podczas gdy Sąd rozwija swoje rozumowanie na ten sam temat w pkt 44-46 w odniesieniu do art. 9 protokołu nr 7 w sprawie immunitetu, który odsyła do odpowiednich przepisów krajowych.

3. W przedmiocie badanych przez Sąd zarzutów drugiego i trzeciego

W wyniku oczywistego błędu w ocenie Sąd nie przyznał wartości normatywnej dokumentowi roboczemu Dyrekcji Generalnej ds. Badań Parlamentu Europejskiego pt. „Immunitet parlamentarny w państwach członkowskich Wspólnoty Europejskiej oraz w Parlamencie Europejskim, seria prawna” i nie uwzględnił zasad tam przypomnianych, co doprowadziło do błędnej oceny art. 9 protokołu nr 7 w świetle stanu faktycznego niniejszej sprawy.

4. W przedmiocie zarzutu czwartego badanego przez Sąd

- W przedmiocie istniejącego orzecznictwa

W przeciwieństwie do tego, co stwierdził Sąd, istniało utrwalone orzecznictwo Parlamentu „polegające na odrzucaniu wniosków o uchylenie immunitetu parlamentarnego w oparciu o fakty związane z działalnością polityczną posłów”, co powinno było doprowadzić do odmiennych wniosków w sprawie uchylenia immunitetu poselskiego.

- W przedmiocie fumus persecutionis

Organy sądowe nie sprawują żadnej kontroli nad ewentualnym partyjnym charakterem danego stowarzyszenia, co Sąd musi wziąć pod uwagę po samym zapoznaniu się z ustawą z 29 lipca 1881 r.

Sąd mógł zweryfikować, poprzez analizę oświadczenia Bureau National de Vigilance contre l’Antisémitisme [krajowego obserwatorium antysemityzmu, BNVCA], partyjny charakter tego stowarzyszenia, które domaga się rozwiązania Frontu Narodowego, a zatem jest politycznym przeciwnikiem Jeana-Francoisa Jalkha.

Jest to zidentyfikowany przypadek fumus persecutionis.

____________