Language of document :

Odvolanie podané 17. decembra 2018: Jean-François Jalkh proti rozsudku Všeobecného súdu (siedma komora) zo 17. októbra 2018 vo veci T-26/17, Jalkh/Parlament

(vec C-792/18 P)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Odvolateľ: Jean-François Jalkh (v zastúpení: F. Wagner, advokát)

Ďalší účastník konania: Európsky parlament

Návrhy odvolateľa

Odvolateľ navrhuje, aby Súdny dvor:

zrušil rozsudok siedmej komory Všeobecného súdu Európskej únie zo 17. októbra 2018 (T-26/17),

v dôsledku toho:

zrušil rozhodnutie Európskeho parlamentu z 22. novembra 2016, ktorým sa prijíma správa č. A8-0319/2016 k žiadosti o zbavenie Jeana-Françoisa JALKHA, člena Európskeho parlamentu, imunity a výsad,

rozhodol o sume, ktorú treba priznať odvolateľovi z dôvodu trov konania,

uložil Európskemu parlamentu povinnosť nahradiť trovy konania.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Odvolacie dôvody sa zakladajú na porušení práva Únie, nesprávnom právnom posúdení a nesprávnom posúdení právnej povahy skutkového stavu, ako aj na zjavne nesprávnom posúdení.

O úvodných poznámkach rozsudku

Na rozdiel od toho, čo uvádza Všeobecný súd v bode 21 napadnutého rozsudku, nezbavenie poslaneckej imunity nezbavuje účastníka konania možnosti domáhať sa vo Francúzsku voči poslancovi náhrady ujmy vo výlučne občianskoprávnej rovine na základe zavinenia [článok 1240 Code civil (občiansky zákonník)].

O prvom žalobnom dôvode preskúmanom Všeobecným súdom

Preskúmanie Všeobecným súdom vychádza zo zámeny dvoch ustanovení. Bod H je súčasťou argumentácie, ktorá súvisí s článkom 8 protokolu č. 7 týkajúcim sa vyjadrenia názorov, zatiaľ čo Všeobecný súd v bodoch 44 až 46 rozvíja svoju argumentáciu vo vzťahu k tej istej otázke odkazom na článok 9 protokolu č. 7 týkajúci sa imunity, ktorý odkazuje na príslušné vnútroštátne ustanovenia.

O druhom a treťom žalobnom dôvode preskúmanom Všeobecným súdom

Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho posúdenia, keď Pracovnému dokumentu generálneho riaditeľstva Európskeho parlamentu pre výskum nazvanému „Parlamentná imunita v členských štátoch Európskeho spoločenstva a v Európskom parlamente, séria Právne veci“ nepriznal normatívnu hodnotu a nezohľadnil zásady, ktoré sú v ňom pripomenuté, čo ho viedlo k nesprávnemu posúdeniu článku 9 protokolu č. 9 vzhľadom na skutkové okolnosti daného prípadu.

O štvrtom žalobnom dôvode preskúmanom Všeobecným súdom

O existujúcej judikatúre

Na rozdiel od toho, čo uvádza Všeobecný súd, existuje ustálená judikatúra Parlamentu „spočívajúca v zamietaní žiadostí o zbavenie poslaneckej imunity, ktoré vychádzajú zo skutkových okolností súvisiacich s politickou činnosťou poslancov“, ktorá ho mala viesť k prijatiu odlišného záveru o zbavení poslaneckej imunity.

fumus persecutionis

Zo strany súdnych orgánov neexistuje nijaké preskúmanie straníckosti alebo nestraníckosti určitého združenia, k čomu mal Všeobecný súd prihliadnuť na základe samotného nahliadnutia do zákona z 29. júla 1881.

Všeobecný súd mohol preskúmaním správy Bureau National de Vigilance contre l’Antisémitisme (Národný úrad pre dohľad nad antisemitizmom, Francúzsko) overiť straníckosť tohto združenia, ktoré sa domáha zrušenia Front National (Národný front, Francúzsko) a ktoré je teda skutočným politickým protivníkom Jeana-Françoisa Jalkha.

Ide teda o identifikovaný prípad fumus persecutionis.

____________